ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားသော သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
ပစ္စည်းစီမံရေးဆိုင်ရာအခြေခံမွမ်းမံ
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ပစ္စည်းထိန်း(၁)(၂)(၃)(၄) ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈.၁၀.၂၀၁၉ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၂၅ ဖွင့်လှစ်ပြီး
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၅)ဝန်ထမ်းများ၏လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
မ အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁.၁၁.၂၀၁၉ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၅) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကြီးကြပ်သူစာရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်း
အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ ရုံးအုပ်၊ဌာနခွဲစာရေး ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၅)ဝန်ထမ်းများ၏လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု
သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၀.၁၂.၂၀၁၉ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၅) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၉.၁၂.၂၀၁၉ ၂၇.၁၂.၂၀၁၉ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ပစ္စည်းစီမံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံ
သင်တန်း(၁/၂၀၂၀)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၆.၁.၂၀၂၀ ၁၇.၁.၂၀၂၀ ပစ္စည်းထိန်း(၁)(၂)(၃)(၄) ၂၀ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၆.၁.၂၀၂၀ ၂၄.၁.၂၀၂၀ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၂၀ ဖွင့်လှစ်ဆဲ
၁၀ စာရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွင်
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၀.၁.၂၀၂၀ ၃၁.၁.၂၀၂၀ အကြီးတန်းစာရေး
အငယ်တန်းစာရေး
၃၀ လျာထားဆဲ
၁၁ အခြေခံကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၂၇.၁.၂၀၂၀ ၇.၂.၂၀၂၀ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ ၂၅ လျာထားဆဲ
၁၂ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၄)ဝန်ထမ်းများ၏လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(မွမ်းမံ)သင်တန်း
အမှတ်စဉ် (၁ /၂၀၂၀)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၀.၂.၂၀၂၀ ၂၁.၂.၂၀၂၀ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၄) ၃၀ လျာထားဆဲ
၁၃ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၁၀.၂.၂၀၂၀ ၂၈.၂.၂၀၂၀ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၂၀ လျာထားဆဲ
၁၄ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြင့်သင်တန်း ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၉.၃.၂၀၂၀ ၂၀.၃.၂၀၂၀ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ ၂၀ လျာထားဆဲ
၁၅ အရာထမ်းလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု
သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၉.၃.၂၀၂၀ ၂၀.၃.၂၀၂၀ လ/ထမန်နေဂျာအဆင့် (စီမံ၊ဘဏ္ဍာ၊အင်/ယာ)အရာထမ်းများ ၃၀ လျာထားဆဲ
၁၆ အခြေခံကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု
သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၉)
ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၂၃.၃.၂၀၂၀ ၃.၄.၂၀၂၀ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၂၅ လျာထားဆဲ
၁၇ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၄)ဝန်ထမ်းများ၏လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(မွမ်းမံ)သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂ /၂၀၂၀) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၀.၄.၂၀၂၀ ၁.၅.၂၀၂၀ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၄) ၃၀ လျာထားဆဲ
၁၈ စာရင်းကိုင်(၄)လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၁.၅.၂၀၂၀ ၂၂.၅.၂၀၂၀ စာရင်းကိုင်(၄)/နေ့စား ၅၀ လျာထားဆဲ
၁၉ အခြေခံကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၉) ရုံးချုပ်၊ကွန်ပျူတာခန်းမ ၁၁.၅.၂၀၂၀ ၂၂.၅.၂၀၂၀ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၂၅ လျာထားဆဲ
၂၀ စာရင်းကိုင်(၄)လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၈.၆.၂၀၂၀ ၁၉.၆.၂၀၂၀ စာရင်းကိုင်(၄)/နေ့စား ၅၀ လျာထားဆဲ
၂၁ SCADA / ADMS သင်တန်း(၁/၂၀၂၀) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၉.၆.၂၀၂၀ ၂.၇.၂၀၂၀ မန်နေဂျာ(အင်/ယာ) လ/ထမန်နေဂျာ(အင်/ယာ) အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) ၂၀ လျာထားဆဲ
၂၂ ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၀.၇.၂၀၂၀ ၃၁.၇.၂၀၂၀ ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) ၅၀ လျာထားဆဲ
၂၃ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၃)ဝန်ထမ်းများ၏လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(မွမ်းမံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁ /၂၀၂၀) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၃.၈.၂၀၂၀ ၁၄.၈.၂၀၂၀ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဆင့်(၃) ၃၀ လျာထားဆဲ
၂၄ ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ)လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၇.၈.၂၀၂၀ ၂၈.၈.၂၀၂၀ ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) ၅၀ လျာထားဆဲ
၂၅ SCADA / ADMS သင်တန်း(၂/၂၀၂၀) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၃၁.၈.၂၀၂၀ ၆.၉.၂၀၂၀ မန်နေဂျာ(အင်/ယာ) လ/ထမန်နေဂျာ(အင်/ယာ) အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) ၂၀ လျာထားဆဲ
၂၆ Capacity Development of Power Transmission and Distribution System Regional Training ( JICA ) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၄.၉.၂၀၂၀ ၂၅.၉.၂၀၂၀ မန်နေဂျာ(အင်/ယာ) လ/ထမန်နေဂျာ(အင်/ယာ) အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) ၅၀ လျာထားဆဲ
၂၇ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၃လ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၅၀ လျာထားဆဲ
၂၈ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၃လ အရာထမ်း/အမှုထမ်း ၅၀ လျာထားဆဲ

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
စာရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၅.၆.၂၀၁၈ ၉.၇.၂၀၁၈ အငယ်တန်းစာရေး၊ အကြီးတန်းစာရေး နှင့်လစာနှုန်းတူ ဘဏ္ဍာ/ပစ္စည်း/အင်ဂျင် နီယာဝန်ထမ်းများ ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကြီးကြပ်သူစာရေးဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၃၀.၇.၂၀၁၈ ၁၃.၈.၂၀၁၈ ဌာနခွဲစာရေး၊ ရုံးအုပ်နှင့်လစာနှုန်းတူ ဘဏ္ဍာ/ပစ္စည်း/အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများ ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အရာထမ်းလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင် မှုသင်တန်း ၄.၂.၂၀၁၉ ၁၅.၂.၂၀၁၉ လ/ထ မန်နေဂျာအဆင့် စီမံ၊ ဘဏ္ဍာ၊ ပစ္စည်း၊ အင်ဂျင်နီယာအရာထမ်းများ ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ရုံးချိန်ပြင်ပ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ၅ လ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ ၁၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
လယ်ဂျာစာရေးအခြေခံသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၁.၆.၂၀၁၈ ၁၅.၆.၂၀၁၈ လယ်ဂျာစာရေး (နေ့စား) ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
မီတာစာရေးအခြေခံသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၀.၈.၂၀၁၈ ၂၄.၈.၂၀၁၈ မီတာစာရေး(နေ့စား) ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်း ကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမ ၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉.၁၀.၂၀၁၈ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံး ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကွန်ပျူတာအဆင့်မြင့်သင်တန်း ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ ၁၂.၂.၂၀၁၈ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၃.၄.၂၀၁၈ ၄.၅.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ၂၁.၅.၂၀၁၈ ၁.၆.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်လိုင်းဝန်ထမ်း (နေ့စား) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) ၁၇.၉.၂၀၁၈ ၂၈.၉.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်လိုင်းဝန်ထမ်း (နေ့စား) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်လိုင်းဝန်ထမ်း (နေ့စား) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၄.၁.၂၀၁၉ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၅) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပစ္စည်းစီမံရေးဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
ပစ္စည်းစီမံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၄.၁.၂၀၁၉ ၂၅.၁.၂၀၁၉ ပစ္စည်းထိန်း(၂)(၃)(၄)နှင့်ပစ္စည်းထိန်း (နေ့စား) ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး