ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
စာရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၅.၆.၂၀၁၈ ၉.၇.၂၀၁၈ အငယ်တန်းစာရေး၊ အကြီးတန်းစာရေး နှင့်လစာနှုန်းတူ ဘဏ္ဍာ/ပစ္စည်း/အင်ဂျင် နီယာဝန်ထမ်းများ ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကြီးကြပ်သူစာရေးဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၃၀.၇.၂၀၁၈ ၁၃.၈.၂၀၁၈ ဌာနခွဲစာရေး၊ ရုံးအုပ်နှင့်လစာနှုန်းတူ ဘဏ္ဍာ/ပစ္စည်း/အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများ ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အရာထမ်းလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင် မှုသင်တန်း ၄.၂.၂၀၁၉ ၁၅.၂.၂၀၁၉ လ/ထ မန်နေဂျာအဆင့် စီမံ၊ ဘဏ္ဍာ၊ ပစ္စည်း၊ အင်ဂျင်နီယာအရာထမ်းများ ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ရုံးချိန်ပြင်ပ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ၅ လ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများ ၁၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
လယ်ဂျာစာရေးအခြေခံသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၁.၆.၂၀၁၈ ၁၅.၆.၂၀၁၈ လယ်ဂျာစာရေး (နေ့စား) ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
မီတာစာရေးအခြေခံသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၀.၈.၂၀၁၈ ၂၄.၈.၂၀၁၈ မီတာစာရေး(နေ့စား) ၅၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်း ကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမ ၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၉.၁၀.၂၀၁၈ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံး ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
ကွန်ပျူတာအဆင့်မြင့်သင်တန်း ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ ၁၂.၂.၂၀၁၈ ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၂၃.၄.၂၀၁၈ ၄.၅.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၄) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ၂၁.၅.၂၀၁၈ ၁.၆.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်လိုင်းဝန်ထမ်း (နေ့စား) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈) ၁၇.၉.၂၀၁၈ ၂၈.၉.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်လိုင်းဝန်ထမ်း (နေ့စား) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၃၀.၁၁.၂၀၁၈ လျှပ်စစ်လိုင်းဝန်ထမ်း (နေ့စား) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ၂၄.၁၂.၂၀၁၈ ၄.၁.၂၀၁၉ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၅) ၃၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပစ္စည်းစီမံရေးဌာနမှ သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ သင်တန်းကာလ တက်ရောက်ရမည့်ရာထူးအဆင့် သင်တန်းသားဦးရေ မှတ်ချက်
မှ ထိ
ပစ္စည်းစီမံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ရုံးချုပ် ၊ မြေညီထပ်ခန်းမ ၁၄.၁.၂၀၁၉ ၂၅.၁.၂၀၁၉ ပစ္စည်းထိန်း(၂)(၃)(၄)နှင့်ပစ္စည်းထိန်း (နေ့စား) ၂၀ ဖွင့်လှစ်ပြီး