ထရန်စဖော်မာ လျှောက်ထားသွယ်တန်းမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ နှင့် ကြာမြင့်ချိန်များ ဖော်ပြထားသည့်ဇယား

စဉ် ဖော်ပြသည့်လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်များ ကြာချိန်
ထရန်စဖော်မာအသစ်တပ်ဆင်မှုလျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် မြို့နယ် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံး/ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ပြီးခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ရုံးချုပ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံး အဆင့်ဆင့်မှ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း
(On the request for new connection, site inspection by township engineer and governance office. Then, step by step inspection and permission by district, state/ regional engineers and head engineering office)
၁၇ ရက်
(17)Days
ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမည့်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ထရန်စဖော်မာကိုတည်ဆောက် ခြင်း
(Await completion of connection works by a licensed electrician)
၇ ရက်
(7)Days
တည်ဆောက်ပြီး ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ထရန်စဖော်မာကို မြို့နယ်လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ/မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှစစ်ဆေး၍မီတာတပ်ဆင်ပေးခြင်း
(Obtain meter installation by utility)
၂ ရက်
(2)Days
တည်ဆောက်ပြီးထရန်စဖော်မာ၊ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အဆောက်အဦး အတွင်း လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းမှုများကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရှိ Electrical Inspection အင်ဂျင်နီယာများနှင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာမှ ကွင်းဆင်း၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွှတ်ပေးခြင်း
(Final (joint) inspection by Ministry of Industry and township Engineers)
(Joint Inspection ပြုလုပ်ရန် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ ၈.၂.၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၊ ၁၅၁၅(၇) ရက-လဆရ/ ၁၀/ ၂၀၁၉(၁၀၁၆) ဖြင့် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါသည်။)
၃ ရက်
(3)Days
စုစုပေါင်းကြာမြင့်ချိန်
(Total Duration)
၂၉ ရက်
(29)Days