အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

11-Jul-2022

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျက်မှ ကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read More

တင်ဒါအောင်မြင်သူများအားကြေငြာခြင်း

03-Sep-2020

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ စာရင်း

Read More

တင်ဒါအောင်မြင်သူများအားကြေငြာခြင်း

03-Sep-2020

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ စာရင်း

Read More

တင်ဒါအောင်မြင်သူများအားကြေငြာခြင်း

26-Jun-2020

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Read More

တင်ဒါအောင်မြင်သူများအားကြေငြာခြင်း

26-Jun-2020

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Read More

တင်ဒါအောင်မြင်သူများ

15-Feb-2019

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (တင်ဒါအောင်မြင်သူများ)

Read More