အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Oct-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-


    - Terminal Block 400/5A , Bracket Completer with Back Clamp and Blot & Nut (Small Size)နှင့် 3Ø4W Analog & Digital Power Meter Transparent Box များ ဝယ်ယူရန်


    - OMR CT Meter များတပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်


    - 33kV Auto Recloser (5)Set တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Oct-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

    - System Improvement အတွက်လိုအပ်သောထရန်စဖော်မာ(၂၄၀)လုံး ဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Oct-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

    - မြေအောက်ဓာတ်ကြိုးဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် မြေအောက်ကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Oct-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

    - ကောင်းကင်ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    - 66kV Double Circuit လိုင်း(၃.၂)မိုင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    - 66kV Double Circuit လိုင်း(၁)မိုင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    - 66kV Double Circuit လိုင်း(၁)မိုင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောကျောက်တိုင်များဝယ်ယူရန်

    

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Oct-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

    - ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    - Channel Iron & Angle Iron & 0.6/1kV , 70mmsq Cable များဝယ်ယူရန်

    - CGIS (Indoor)များအသစ်တိုးချဲ့တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    - Transformer များဝယ်ယူရန်

    - ဓာတ်အားခွဲရုံ ထိန်း/ပြင်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    - လမ်းမီးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်

    

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

11-Aug-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

11-Aug-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

29-Jul-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

16-Jul-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

14-Jul-2020

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဂုံးကျော်တံတားများအောက်တွင် ထွန်းညှိ ထားသည့်မီးလုံးများအနက် ချို့ယွင်းလမ်းမီးလုံးများလဲလှယ်တပ်ဆင်ရန် 100W LED Flood Light Complete Set (95)Set နှင့် 50W LED Flood Light Complete Set (95)Set အား ဝယ်ယူရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဈေးနှုန်းလွှာများအား အောက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

24-Jun-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

17-Jun-2020

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည်-

၁။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော (၃၃)ကေဗွီဆက်စပ် ပစ္စည်းများ ၊ နှစ်တိုင်စင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

၂။ ဂုံးကျော်တံတားများအောက်တွင် ထွန်းညှိထားသည့်မီးလုံးများအနက် ချို့ယွင်းလမ်းမီးလုံးများပြုပြင်ရန်နှင့် လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန် 100W LED Flood Light Complete Set (95)Set နှင့် 50W LED Flood Light Complete Set (95)Set

၃။ ဓာတ်အားခွဲရုံကြီးများတွင် Earthing System ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် နှင့် Earthing Installation ဆောင်ရွက်ရန် Earth Rod , Clamp & Accessories (2000)Set

Read More