အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

10-Jan-2022

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

10-Jan-2022

        လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအား (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ)ပုတ်ပြတ်( Turnkey )စနစ် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

17-Dec-2021

               လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

17-Dec-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

17-Dec-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်။

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

17-Dec-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Nov-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

05-Nov-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့်၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

29-Sep-2021


    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်မှ ကျခံ၍ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

29-Sep-2021

    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

06-Jul-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

45(T)/YES/2021-2021

ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံသစ်ကြီး တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွင်ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၁၁ ကေဗွီ မြေအောက် ဓာတ်ကြိုး (၂)ဖီဒါချမြှုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူရေး

Read More

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

06-Jul-2021

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန ၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဘတ်ဂျတ်မှကျခံ၍ အပ်နှံဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

40 (T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/2020-2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှိုင်မြစ်-လှော်ကားရေအားဖြည့်စီမံကိန်းတွင် လိုအပ်သော 33 kV, YCDC ရေတွန်းစက်ခွဲရုံ နှင့် 33 kV, မှော်ဘီ ကန်ကလေးမြစ်ရေ တင်ခွဲရုံတို့အတွက် 33 kV & 6.6 kV မြေအောက်ဓာတ်ကြိုး ချမြှုပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်။

7(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/2020-2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်မည့် ကန်ကလေးလျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်ဝင်းအတွင်း ၃၃/၃.၃ ကေဗွီ(၂ x ၂.၅)အမ်ဗွီအေ Outdoor AIS ဓာတ်အားခွဲရုံ၊33 kV Control  Panel, 12 kV Indoor VCB Panel (1 Incoming + 7 Outgoing) များ ပါဝင်သော ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ရန်။

8(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/2020-2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် အသစ်တည်ဆောက်မည့် YCDC ရေတွန်းစက်ဝင်းအတွင်း (၃၃/၆.၆) ကေဗွီ ၄ အမ်ဗွီအေ Outdoor AIS ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ 33 kV Control Panel, 12 kV Indoor VCB Panel (1 Incoming + 7 Outgoing) များ ပါဝင်သော ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ရန်။

Read More