မီတာနှင့် ထရန်စဖော်မာများ ခွင့်ပြု၊ တည်ဆောက်၊ ဓာတ်အားဆက်သွယ်ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့် အိမ်သုံးမီတာနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပါဝါမီတာနှင့် ထရန်စဖော်များ လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိရန် သတ်မှတ်ထားရှိပါသည် -
 • (၁) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် မူရင်းယူဆောင်လာရပါမည်။
 • (၂) သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူနှင့်မူရင်းယူဆောင်လာရပါမည်။
၂။  ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ကြောင့် အန္တရာယ် မဖြစ်စေသည့် ဓာတ်အားသုံးစွဲမည့် အဆောက်အဦးများအတွက်  မီတာများ လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်ထားသည့် အချိန်မှစ၍ ဓာတ်အားဆက်သွယ်သည့်အချိန်အထိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -
 • (၁) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ၊စာရွက်စာတမ်းနှင့် အထောက်အထားပိုင်ဆိုင်မှုများ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်အားရယူမည့် အဆောက်အဉီသည် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ပေ (၃၀၀)အတွင်းရှိမရှိ၊ ဓာတ်အားဆက်သွယ်ပေးမည့် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာများ ဝန်အားနိုင်နင်းမှုရှိမရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။
 • (၂) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးသွင်းစေခြင်း -

  စဉ် အကြောင်းအရာ ပေးသွင်းရမည့်သတ်မှတ်နှုန်းထားများ(ကျပ်)
  မီတာသတ်မှတ်ကြေး ၆၅,၀၀၀
  မီတာပုံးခွံ ၁၅,၀၀၀
  အာမခံစဘော်ငွေ ၄,၀၀၀
  ကြိုးသွယ်ခ ၂,၀၀၀
  မီးဆက်ခ ၂,၀၀၀
  ကြီးကြပ်ခ ၁,၀၀၀
  မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁,၀၀၀
  စုစုပေါင်း ၉၀,၀၀၀
၃။ အထက်ဖော်ပြပါ အိမ်သုံးမီတာ၊ ပါဝါမီတာနှင့် ထရန်စဖော်မာမီတာ အသစ်တပ်ဆင်ခြင်း (မီးသုံးသူအသစ် စာရင်းသွင်းခြင်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မီတာစတင်လျှောက်ထားသည့်မှ မီတာဖတ်မှတ်တမ်းထွက်ပြီးသည်အထိ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးများရို ဌာနအသီးသီးမှ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည် -
 • (က) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန။ လျှောက်လွှာသစ်များ လက်ခံခြင်းဘုံမှတ်တမ်း(လျှပ်စစ်ပုံစံ-၂၈၄)ရေးသွင်းခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော အချက်များနှင့်အညီ ဓာတ်အားဆက်သွယ်ရန် လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် စာချုပ်ပုံစံ(လျှပ်စစ်ပုံစံ-၁၆)၊ ဓာတ်ကြိုးတပ်ဆင်ရန်လျှောက်လွှာ(လျှပ်စစ်ပုံစံ-၂၅၈)လက်ခံခြင်း
 • (ခ) ဘဏ္ဍာရေးဌာန။ ကြိုးသွယ်ခ၊ ကြီးကြပ်ခ၊ မီးဆက်ခအား (လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၂၃) မီတာသတ်မှတ်ကြေး (လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၂၃)နှင့် အာမခံစဘော်ငွေ(လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၉၅)လက်ခံခြင်း၊ (လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၂၆၈) မှတ်ပုံတင် ရေးသွင်းခြင်း။
 • (ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ (လျှပ်စစ်ပုံစံ -၁၃၈)တွင် ငွေရပြေစာ အမှတ်ရေးသွင်းပြီး မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မီတာထုတ်ယူရန် အင်ဂျင်နီယာဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း။
 • (ဃ) အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ မီတာတပ်ဆင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းစီမံရေးဌာနသို့ ပစ္စည်းတောင်းခံလွှာ (လျှပ်စစ်ပုံစံ -၂၅ က)ဖြင့် မီတာတောင်းခံခြင်း။
 • (င) ပစ္စည်းစီမံရေးဌာနမှ မီတာအား ပစ္စည်းထုတ်ပေးလွှာပုံစံ -၂၅ခ ဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်း၊ မီတာမှတ်ပုံတင်စာအုပ်လျှပ်စစ်ပုံစံ -၆၆ ဘင်းကတ် လျှပ်စစ်ပုံစံ -၂၆ ရေးသွင်းခြင်း။
 • (စ)အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ထုတ်ယူရရှိသောမီတာကို သွားရောက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပုံစံများပါသော အမှုတွဲကို စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း။
 • (ဆ) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ မီတာအသစ်ဆက်ခြင်း၊ဘုံမှတ်တမ်း (လျှပ်စစ်ပုံစံ -၂၈၀) ရေးသွင်းခြင်း
 • (ဇ) ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ မီတာဖတ်ကဒ်ပြား (လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၇၆) ရေးသွင်းခြင်း၊ ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ လယ်ဂျာ (လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၄၃) ရေးသွင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပုံစံ - ၉၅ လက်ခံတွင် မီတာအမှတ်နှင့် စာရင်းအမှတ် ရေးသွင်းခြင်း၊ မီတာဖတ်ခြင်း၊ ဘီလ်ထုတ်ခြင်း။