ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှုသတင်း

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှုသတင်း

07-Jul-2020

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှုသတင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ

    ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်များအတွင်း လစဉ်လဆန်း(၁ )ရက်နေ့မှ ( ၅ )ရက်နေ့များတွင် ကွင်းဆင်း မီတာဖတ်ရှု့ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (ရုံးချုပ်) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာများမှ ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့၍ လျှပ်စစ်မီးသုံးသူများ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှု့လက်မှတ်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်နေမှုကို အများပြည်သူထံသို့ ပြန်ကြားတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှု သတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှု သတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှု သတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ် များအတွင်း (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အများပြည်သူရှေ့မှောက် ကွင်းဆင်းမီတာဖတ်ရှု့နေမှု သတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၂၀Related News