၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများအရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ကျသင့်ငွေကို အလိုအလျောက် တွက်ချက်နိုင်မည့် Automatic Calculation အား တင်ပြခြင်း

21-Oct-2019

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ အရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ကျသင့်ငွေကို အလိုအလျောက် တွက်ချက်နိုင်မည့် Automatic Calculation အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲသူ ပြည်သူများ သိရှိလေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် တင်ပြအပ်ပါသည်။

https://yesc.org.mm/meter-calculator