လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းထားရှိမှု

၁၀၃။

စာရွက်စာတမ်းတွင်ပါရှိသော သတင်းအချက်အလက်အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို မဖြစ်မနေ ထုတ်ဖော်ပြသရန် သို့မဟုတ် ပြောဆိုရန် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ ထိုကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းတွင် ပါရှိသော သတင်းအချက်အလက်များမှာ လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ချက်အရ ထိုသို့ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင် သည်။ ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မိမိလျှောက်ထားမှု အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံကြောင်း လုံလောက်သည့် အသေးစိတ် အထောက်အထားများကို လျှောက်ထားတင်သွင်းရမည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မည်သည့် တောင်းဆိုမှုမျိုးကိုမဆို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

သတင်းအချက်အလက်များ

၁၀၄။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေပါလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ပါက လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ ထံမှ မည်သည့်သတင်း အချက်အလက်ကိုမဆို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ယင်းသို့ တောင်းဆိုခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် တောင်းဆိုလာသည့် အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပျက်ကွက်ပါက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဒဏ်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားပြစ်ဒဏ်များအတွက် တာဝန်ရှိ စေရမည်။