စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ

၁၀၀။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ဥပဒေ၊ အမိန့်၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်တို့ကို ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူတစ်ဦးဦးက ဖောက်ဖျက်ကြောင်း မိမိထံ စာဖြင့်တိုင်ကြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိ ကိုယ်တိုင်သံသယရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် သင့်လျော်သော လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများကို တာဝန်ပေးနိုင်သည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

၁၀၁။

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူတစ်ဦးဦးအား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်း ပြုရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာပါက အရေးယူခြင်းမပြုမီ ယင်းအရေးယူမှုသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လျော်ကန်မှုမရှိကြောင်းကို သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူထံ စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ဖြင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းမျဉ်းများ ထုတ်ပြန်ရမည်။ ယင်း စည်းမျဉ်းများတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရမည်-

 

 

(၁)

စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် အခွင့်အရေး ပေးခြင်း။

 

 

(၂)

ဖြေရှင်းချက်သည် ခိုင်လုံပြည့်စုံမှုမရှိပါက စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းကို ပြန်လည်ကုစားရန်အတွက် သင့်တော်သည့် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ရပ်ပေး ခြင်း။

 

 

(၃)

သင့်တော်သည့် အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း ပြန်လည်ကုစားနိုင်ခြင်းမရှိပါက အရေးယူရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ချမှတ်နိုင်သည့် ဒဏ်ကြေးငွေပမာဏ။

အရေးယူမှုများ

၁၀၂။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်တို့ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူကို အောက်ပါအရေးယူမှု တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-

 

(က)

စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှု ထပ်မံကျူးလွန်ခြင်း မပြုနိုင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာရေး အာမခံထားရှိရန် သတ်မှတ်ခြင်း။

 

(ခ)

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်း။

 

(ဂ)

ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း။

 

(ဃ)

တရားမကြောင်းအရဖြစ်စေ ၊ ပြစ်မှုကြောင်းအရဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခြင်း သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုရန် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။