၉၃။ 
ဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများစစ်ဆေး ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်တစ်ဦးကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမည်။

၉၄။

စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ နှင့် ၃၃ ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အောက် ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်-

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးပြီး လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုသည့် ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကား၊ လျှပ်စစ်ရထား၊ အထူး စီးပွားရေးစက်မှုဇုန်မှ စက်ရုံများ၊ အသေးစား၊ အလတ်စား၊ အကြီးစား စက်ရုံများ၊ အများပြည်သူသက်ဆိုင်စုဝေးရာ အဆောက်အဦးများ စသည့်တို့ကို စစ်ဆေးပြီး လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အညီ စစ်ဆေးပြီး အရည်အသွေးစစ်ဆေးချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း။

 

(ဃ)

လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ အရ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုချက်ရသော ပြည်တွင်း ပြည်ပမှထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အရည်အသွေးစစ်ဆေး ချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း။

 

(င)

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူ များအား လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း။

 

(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ပေးခြင်းအား လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း။

 

(ဆ)

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြောင့် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ ထိခိုက်နာကျင်စေခြင်း၊ အသက် ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် အဆောက်အဦများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းစသည့် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လိုအပ်သော သက်သေ များကိုစစ်ဆေး၍ မည်သူ့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်းကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန သို့ သဘောထားမှတ်ချက် ပေးပို့ခြင်း။

၉၅။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းမပြုမီ လျှပ်စစ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတို့အတွက် စစ်ဆေးခြင်းခံရမည့် အပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လည်ပတ်နေသည့် ကာလအတွင်း နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်း ခံရမည်။

၉၆။

စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် အထက်နည်းဥပဒေ ၉၅ အရ စစ်ဆေးရာတွင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက လုပ်ငန်း များရပ်ဆိုင်းနိုင်ရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူတို့ထံသို့ အကြောင်းကြား ရမည်။

၉၇။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ်တွင် မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်း စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ထံသို့ အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ကြားရမည်။

၉၈။

စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ နှင့်အညီ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်ရမည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဓာတ်ခွဲခန်းများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိစ္စကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၉၉။

စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိရိယာများ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲ၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။