၉၂။

 

(က)

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရမည်။

 

(ခ)

အထက်ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာနယ်ပယ်အသီးသီး အလိုက် သက်ဆိုင်သော ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ရမည်။