ဘဏ္ဍာငွေအစီအမံများ

၈၉။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ပေးရေးအစီအမံများအား စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်ပြီး ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ထားရမည်။

လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း

၉၀။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အဓိကအဆောက်အအုံများကို ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်ခြင်းအတွက် လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးသူထံ သဘောတူညီချက် တောင်းခံရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲရေးဌာနများ

၉၁။

 

(က)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု၊ အားထားရမှု၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့် ထိရောက်အကျိုးရှိမှုတို့ရှိစေရန်အတွက် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားစနစ် ထိန်းညှိကွပ်ကဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန် ရမည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ဖွဲ့စည်းထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွပ်ကဲရေးဌာနများနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများက ယင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာ ရမည်။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲရေးဌာနများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်မှုကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ အားလုံးမှ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကားရောင်းချ သူ တစ်ဦးထက်ပိုသူထံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူနိုင်သည့်အခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွပ်ကဲရေးဌာနများသည် အဆိုပါလက်ကားရောင်းချသူများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ် ရေး အဆောက်အအုံများကို ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ တန်းတူရည်တူစနစ်ဖြင့် ကွပ်ကဲ (dispatch) ဆောင်ရွက်ပေး ရမည်။