လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ အဆိုတင်သွင်းခြင်း

၈၅။

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများအား လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနသို့ အဆိုပြု တင်သွင်းရမည်။

 

(ခ)

အဆိုပါ အဆိုပြုချက်တွင် သတ်မှတ်လိုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား၊ ပဋိညာဉ် စာချုပ်ပါ စာရင်းဇယားများနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို ရှင်းလင်း ပီသသော ပုံနှိပ် စာလုံးဖြင့် မူရင်းနှင့်မူပွားများ ပြုလုပ်တင်သွင်းရမည်။

 

(ဂ)

အဆိုပြုစာရင်းဇယားတွင် ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲယူနစ်ကို အခြေခံသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားကို ဖော်ပြရမည့်အပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား တွင်ပါရှိသည့် အခြားအဖိုးအခများကို သုံးစွဲသူများ အလုံးစုံသဘောပေါက် နားလည်စေရန်အတွက် မီတာငှားရမ်းသုံးစွဲခ၊ တပ်ဆင်ခ၊ အခြေခံဝယ်ယူလိုသည့် ဓာတ်အားပမာဏ သတ်မှတ်ချက်၊ ဈေးလျှော့ပေးခြင်းနှင့် အခြားအသေးစိတ် အချက်များကိုလည်း ဖော်ပြရမည်။

၈၆။

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူတိုင်းသည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက သဘောတူထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများကို ကော်မရှင်ရုံး၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းခန်းတွင် ထား ရှိနိုင်ရန် ကော်မရှင်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် သဘောတူညီချက် မရရှိသေးသော သို့မဟုတ် အဆိုပြု တင်သွင်းထားခြင်း မရှိသေးသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပြု တင်သွင်းရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများကို ညွှန်ကြားရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား သတ်မှတ်သည့် အခြေခံမူများ

၈၇။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် အခြေခံရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို အလေးထား ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများက ကျခံထားရသော ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို ကာမိစေခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ငွေလုံးငွေရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိနှုန်းသည် ယင်းနှင့် အလားတူ စွန့်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကဲ့သို့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်း။

 

(ဂ)

ရေတိုနှင့် ရေရှည်ကာလများအတွက် ကာမိစေသော အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (short run and long run marginal costs) ၊ မှန်ကန်တိကျသော ဈေးနှုန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှုနှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု အခြေအနေများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြခြင်း။

 

(ဃ)

သုံးစွဲသူအမျိုးအစားအသီးသီးထံ ပို့လွှတ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရည်အသွေး နှင့် အခြားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့နှင့် ထိုက်တန်သည့် ဓာတ်အားခနှုန်းထား ဖြစ်ခြင်း။

 

(င)

ဝန်အားအသုံးအများဆုံးအချိန်၊ ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် အချိန်စသည့် အချိန်အမျိုးမျိုး အလိုက်ဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုပမာဏ အလိုက်ဖြစ်စေ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း။

 

(စ)

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ကျေးလက်ဒေသ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစိုးရက အထောက်အပံ့ ပြုရန် လိုအပ်ခြင်း။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားပြောင်းလဲရန်လျှောက်ထားခြင်း

၈၈။

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူခွင့်ပြုထားပြီး သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လာပါက ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင်သည်။

 

(ခ)

ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် တင်ပြလျှောက်ထားချက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူ များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် အကျိုးအပြစ် နှိုင်းယှဉ်ချက်များ ပါဝင်ရမည်။