ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန်သတ်မှတ်ချက်

၇၀။

ပြည်‌ထောင်စုက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် အကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့်များကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။

၇၁။

ပြည်ထောင်စုက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် အကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး မှအပ မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသော အလတ်စားနှင့်အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ပြုမိန့်များ ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များထံမှ လျှောက်ထားရယူ ရမည်။

၇၂။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းရှိ မြို့နှင့်ကျေးရွာ များအတွက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်ပြုမိန့်များကို သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့များထံမှ လျှောက် ထားရယူရမည်။

ခွင့်ပြုမိန့်ကင်းလွတ်ခွင့်များ

၇၃။

မိမိကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲရန်သက်သက်အလို့ငှာ မိမိပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သူများသည် အခြားသူများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမရှိလျှင် ထိုသို့လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သူသည် ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရန် မလိုအပ်ပါ။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အတွက် စစ်ဆေးမှု ခံယူရမည်။

၇၄။

ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန်မလိုအပ်သည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ရမည်။

ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရန် သတ်မှတ်ချက်များ

၇၅။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် -

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသူက မိမိလျှောက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာ၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် တာဝန်ခံနိုင်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာ တင်ပြနိုင်မှသာ ခွင့်ပြုမိန့်များကို ထုတ်ပေးရမည်။

 

(ခ)

ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရမည် -

 

 

(၁)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။

 

 

(၂)

သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ။

 

 

(၃)

ဘဏ္ဍာငွေ တောင့်တင်းခိုင်မာမှု။

 

 

(၄)

နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံပြပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ (Operational Characteristics) ။

 

 

(၅)

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမှု။

 

 

(၆)

ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်သော ဥပဒေရေးရာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာနိုင်စွမ်း ရှိမှု။

 

 

(၇)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (Prudent Utility Practices) ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စံသက်မှတ်ချက်များနှင့် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိမှု။

 

(ဂ)

ခွင့်ပြုမိန့်အသီးသီးတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသူများ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ (financial activities) နှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာများ (organizational affairs) တောင့်တင်းခိုင်မာမှု ရှိ မရှိကို သုံးသပ်၍ အတည်ပြု ခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။

 

(ဃ)

အထက်အပိုဒ်ခွဲ(က)နှင့်(ခ)ပါ အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော်လည်း အဆိုပြု လျှောက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ နည်းစနစ်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍ အတွက် အထောက်အကူ မပေးနိုင်ခြင်း၊ အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းများ စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အာမခံချက်

၇၆။

ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းမပြုမီ သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည် ခွင့်ပြုခြင်းမပြုမီ ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ကြေး ပေးသွင်းရမည့်အပြင် ဤနည်းဥပဒေနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနှင့် ယင်းခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို အမှန်တကယ် လိုက်နာမှုရှိစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုသည့် အာမခံစာချုပ် (Bond) သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအာမခံပုံစံ တစ်မျိုးမျိုးကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်သွင်း ရမည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာစောင် (Operating Procedures Manual)

၇၇။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း ၉ဝ အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လက်စွဲစာစောင် (Operating Procedures Manual) ကို ရေးသားပြုစု၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုချက် ရရှိရန် တင်သွင်းရမည်။ ယင်းအတည်ပြုချက် ရရှိပြီးပါက ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာစောင်ပါလုပ်ငန်းစဉ် များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဝန်ဆောင်မှုများ ကန့်သတ်ခြင်း

၇၈။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် နိုင်ငံတော်မှကူညီထောက်ပံ့မှု (Subsidies) ပေးထားသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားခနှုန်းထားများအတိုင်း လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရယူခြင်း

၇၉။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ -

 

(က)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူထားသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသော လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဝယ်ယူမှု အစီအစဉ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်သူ (IPP) အသစ်များထံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူထားခြင်းမရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက်များအရ ကုန်ကျထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူ ရေး ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်လည် ကာမိစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း။

ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း နှင့်ပယ်ဖျက်ခြင်း

၈၀။

 

(က)

မည်သည့်ခွင့်ပြုမိန့်ကိုမဆို ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးသူက အောက်ပါအခြေအနေများ တွင် ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင် သည်-

 

 

(၁)

ခွင့်ပြုမိန့်အသီးသီးတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။

 

 

(၂)

အချိန်စေ့ရောက်သည့်နေ့တွင် ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် သတ်မှတ်ကြေးပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။

 

 

(၃)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် လက်စွဲများကိုဖြစ်စေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ပါးသူအပေါ် ကြီးမားစွာထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

 

 

(၄)

မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေရေးရာနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို အလေးမထားခြင်း။

 

 

(၅)

ခွင့်ပြုမိန့်ကိုဖြစ်စေ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ပါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ် တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ အငှားချထားခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။

 

 

(၆)

ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စာရွက်စာတမ်း၊ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်း။

 

(ခ)

ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်ပြီး နောက် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း များသည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အဆောက်အအုံများ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အောက် ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ ဆောင်ရွက် နိုင်သည် -

 

 

(၁)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူကိုယ်စား စီမံအုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးဦးကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အဆောက်အအုံများကို လွှဲပြောင်းရယူ ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေခြင်း။

 

 

(၂)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူသည့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအကြား ထပ်ဆင့်စာချုပ် တစ်ရပ်ချုပ်ဆိုစေ၍ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ချက်ချင်း လွှဲပြောင်းရယူ ဆောင်ရွက်စေခြင်း။

 

(ဂ)

ခွင့်ပြုမိန့်ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသူ၏ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အဆောက်အအုံတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ စက်ယန္တရားများနှင့် အခြားပစ္စည်းကိရိယာများ အတွက် အဖိုးစားနား အပြည့်အဝပေးအပ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ တာဝန်ကို ဆက်ခံမည့်သူတစ်ဦးဦးက လွှဲပြောင်းရယူ ခြင်းမပြုမီအချိန်ထိ အထက်ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေ နိုင်သည်။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၈၁။

 

(က)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ များမှ ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသူများသည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ နယ်နိမိတ် အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်ခံဖြစ်စေ ချိတ်ဆက်လို ပါက ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘော တူညီချက် ရယူရမည်။

 

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောတူညီချက်ရရှိပါက မဟာဓာတ်အား လိုင်းစနစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်ခံဖြစ်စေချိတ်ဆက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုနိုင်သည် -

 

 

(၁)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှု။

 

 

(၂)

ဒေသခံပြည်သူတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အကျိုး သက်ရောက်နိုင်မှု။

 

 

(၃)

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မှု။

 

 

(၄)

အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ လိုအပ်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆသော အခြား အကြောင်းအချက်များ။

 

(ဃ)

ထိုသို့ချိတ်ဆက်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ အပါအဝင် သီးခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်စနစ် ရှိပြီးဖြစ်ရမည်။

 

(င)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်ခံဖြစ်စေ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိသူများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့် အညီ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်။

ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

၈၂။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ရမည်။ ယင်းစည်းမျဉ်း များတွင် ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် ပုံစံများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ သတ်မှတ် ချက်များ၊ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များစသည်တို့ ဖော်ပြပါရှိရမည်။

၈၃။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်မည့် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း များတွင် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက်များ (Power Purchase Agreements) နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူမှုအစီစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း သတ်မှတ်ချက်များကို ဖော်ပြ ရမည်။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက် ပဋိညာဉ်စာချုပ် စံပြုပုံစံများကို သတ်မှတ် ပေးရမည်။

၈၄။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ တွင် နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော ဆက်စပ်နေသည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် ခွင့်ပြုမိန့်များ ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သည်။