ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစားများ

၁၃။

လျှပ်စစ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ(ခ) တွင် ပြည်ထောင်စုက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် အကြီးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ဖလှယ်ခြင်းစသည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးနိုင်ခွင့်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနထံ အပ်နှင်းထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်သော ခွင့်ပြုမိန့်များတွင် အောက်ပါ တို့ပါဝင်ရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်။

 

(ခ)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်။

 

(ဂ)

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်။

 

(ဃ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်။

 

(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကား ရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့် (Wholesale Power Supply License)။

 

(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီ ရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့် (Retail Power Supply License)။

 

(ဆ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီ ရောင်းချခြင်းထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့်။

 

(ဇ)

ပြည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ခြင်း/ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်သွင်း ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်

၁၄။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ (generation facilities) ကို တည်ဆောက်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲခွင့်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။

၁၅။ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသူကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း မပြုမီ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော အကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့် ဖြစ်မြောက် နိုင်စွမ်းလေ့လာမှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၁၆။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားချက်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်မည့်ဝန်အား၊ တည်နေရာ၊ ဓာတ်အားချိတ်ဆက်မှု အစီအမံ များ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (technical limitations)၊ နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ (technical and functional specifications) နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်နိုင်မည့် မျှော်မှန်း သက်တမ်း စသည်တို့ ပါဝင်ရမည်။

၁၇။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ပါအချက်အားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါက လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ကို ထုတ်ပေးရမည် -

 

(က)

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က သဘောတူ ခွင့်ပြုခြင်း ။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူမှု သဘောတူညီချက် ချုပ်ဆိုမှုကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုခြင်း။

 

(ဂ)

သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် တစ်ယူနစ် ထုတ်လုပ် မှု ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း စိစစ် အတည်ပြုခြင်း။

၁၈။

အောက်ပါအခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်နိုင်သည် -

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသူသည် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းနှင့် မပြည့်မီ ခြင်း။

 

(ခ)

လုပ်ငန်းခွင်တည်နေရာ၊ နည်းပညာ၊ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ လောင်စာအမျိုးအစားနှင့် အခြား ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိခြင်း။

 

(ဂ)

ဓာတ်အားခနှုန်းထားသည် အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက် ထားမှု မရှိခြင်း။

၁၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူသူများ နှင့် သဘောတူချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ပါဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များ၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် စံသတ်မှတ်ချက်များအား လိုက်နာရန် ခွင့်ပြုမိန့် တွင် ဖော်ပြထားရမည်။

၂၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူက အောက်ပါအချက်များ ကို သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိရမည် -

 

(က)

သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်။

 

(ခ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်။

 

(ဂ)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကို ဘေးကင်းလုံခြုံ စိတ်ချ သေချာစွာဖြင့် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်စွာ လည်ပတ် အသုံးပြုရန်။

 

(ဃ)

အထက်ဖော်ပြပါ အပိုဒ်ခွဲငယ် (က) (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ပါ အချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး စနစ်တို့တွင် ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက သဘောတူခွင့်ပြုသည့် လျော်ကြေးကို နစ်နာသူထံ ပေးအပ်ရန်။

၂၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် သက်တမ်းမှာ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ပါသက်တမ်းအတိုင်း ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း

၂၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရာတွင် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်ဟူ၍ အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိရမည်။

၂၃။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းတွင် ၁၃၂ ကေဗွီနှင့်အထက် ဗို့အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်းများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်၊ စီမံခန့်ခွဲခွင့်များ ပါရှိစေရမည်။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

၂၄။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်းတွင် မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပို့လွှတ်ကွန်ရက် ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကသာ တစ်ဦးတည်း သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ရန်၊ တည်ဆောက်ရန်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေး လုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်းကို ဆက်ခံသူ မည်သူမဆိုအတွက် ထုတ်ပေးရမည်။

၂၅။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ၏ ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဖော်ပြရမည်။

၂၆။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်တွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူက အောက်ပါအချက် များကို သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိရမည် -

 

(က)

သက်ဆိုင်သော ဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ အားလုံးနှင့်အညီ မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လည်ပတ် ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူထုတ်ပြန်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ယက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (grid code)၊ သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု စံ သတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standards) အားလုံးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို လိုက်နာခြင်း။

 

(ဂ)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် ယင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များသည် ဘေးကင်း လုံခြုံမှုရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်ပြီး ယုံကြည်အားထားနိုင်စွာ လည်ပတ်နိုင်ခြင်း။

၂၇။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် အောက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည် -

 

(က)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်လာနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရ ဓာတ်အား ပေးစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လက်ခံခြင်း။

 

(ခ)

ယင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်အတွင်းရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ကွန်ရက်များ သို့ ပို့လွှတ်ခြင်း။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ အများအပြားသုံးစွဲရန် အလားအလာရှိသော အကြီးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံ ပို့လွှတ်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၈။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများအား ယင်းတို့နှင့်တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ မည်သူ့ထံမှမဆို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုသည့်အခါ မဟာဓာတ်အား လိုင်းစနစ်ပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူ များ၏ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မဟာဓာတ်အားလိုင်း စနစ်မှတစ်ဆင့် ယင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများထံ ပို့လွှတ်ရန် တာဝန် ရှိသည်။

၂၉။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် နိုင်ငံတော်အတွက် တစ်ဦးတည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်သူအနေဖြင့် ရပ်တည်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး လျှပ်စစ်ဝန်အားတိုးတက်လာမှုအပေါ် ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် မဟာဓာတ်အားလိုင်း စနစ် တိုးချဲ့မှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတို့ကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၀။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ရယူခြင်း အစီအစဉ်အသီးသီးကို နှစ်စဉ်ပြုစုရေးဆွဲပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

၃၁။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် ၎င်းတို့၏ တိုးချဲ့ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက သဘောတူခွင့်ပြုပြီးနောက် သဘောတူ ခွင့်ပြုသည့် တိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ရင်းမြစ်များကို ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။

၃၂။

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် အောက်ပါအချက်များကို တားမြစ်ရမည် -

 

(က)

ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ၊ ဝန်ဆောင်ခများကို သတ်မှတ်ခြင်း။

 

(ခ)

ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်

၃၃။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်အား အများ ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကို မြှင့်တင်ပေးမည့် အထူးစီမံကိန်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ခွင့်ပြု နိုင်သည်။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်

၃၄။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်တွင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ (transmission facilities) ကို တည်ဆောက် ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့်များ ပါဝင်ရမည်။ ထိုသို့ တည်ဆောက်ဆောင်ရွက် လည်ပတ်ရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Grid Code) နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၃၅။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ရယူပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်။

၃၆။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားရာတွင် ဆောက်လုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေး ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ ဆောင်ရွက်မည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တည်နေရာ စသည်တို့ ပါဝင် ရမည်။ ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းမှတစ်ပါး အခြားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။

၃၇။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ပါသက်တမ်းအတိုင်း ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၈။

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများသည် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ၎င်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ် ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ယင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ များ (transmission facilities) ၏ စာရင်းရှိ တန်ဖိုးအားပေးချေခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သဘောတူ ညီချက်တစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရယူနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်

၃၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသော နယ်နိမိတ် အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ယင်းသတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ များ (distribution facilities) ကို တည်ဆောက်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသည်။

၄၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရာတွင် အသုံးပြုမည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး နယ်နိမိတ် တို့ကို တိကျစွာ ဖော်ပြပါရှိရမည်။

၄၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဖော်ပြ ရမည်။

၄၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် အောက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ရှိသည် -

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း တစ်ဦးတည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချသူဖြစ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး လက်လီလျှပ်စစ် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဝန်အားတိုးလာမှုအပေါ် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ် ချက်များနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံသတ်မှတ်ချက်များ (Safety Standards) ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို အလေးပေးဆောင်ရွက် ခြင်း။

 

(ဃ)

ထပ်တိုးတောင်းခံသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူထံမှ ပြည့်မီအောင် မရရှိခဲ့ပါက လျှပ်စစ် ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်နှင့် ပေးပို့မှုနှစ်ရပ်အကြား ဟန်ချက်ညီမျှမှုရှိစေရန်အလို့ငှာ လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အခြားအရင်းအမြစ်တစ်ခုခုထံမှ ရယူခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမှုဝန်အားကို စနစ်တကျ လျှော့ချခြင်း။

၄၃။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူက အောက်ပါအချက် များကို သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စည်းကမ်းချက်များ ဖော်ပြပါရှိရမည် -

 

(က)

သက်ဆိုင်သော ဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ အားလုံးနှင့်အညီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကို ဆောင်ရွက်လည်ပတ် ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူထုတ်ပြန်သည့် ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Distribution Code) နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ အားလုံးကို လိုက်နာခြင်း။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များသည် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်ပြီး ယုံကြည် အားထားရမှုရှိခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိခြင်းနှင့် စိတ်ချသေချာစေခြင်း။

၄၄။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ရယူခြင်းအစီအစဉ် အသီးသီးကို နှစ်စဉ်ပြုစုရေးဆွဲပြီး လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။

၄၅။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ၎င်းတို့၏ တိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ရယူခြင်းအစီအစဉ်အသီးသီးကို လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက သဘောတူခွင့်ပြုပြီးနောက် သဘောတူခွင့်ပြုသည့် တိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ရယူခြင်း အစီအစဉ်အသီးသီးတွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ များ၊ ရင်းမြစ်များနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးမှုတို့ကို ရယူရန် နှစ်ရှည်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခွင့် ရှိသည်။

၄၆။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး ရက်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲ (consumer’s service manual)ကို ပြုစုပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် တင်သွင်းရမည်။

၄၇။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲတွင် အောက်ပါအချက်များ ဖော်ပြပါရှိ ရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးမှုကို ရရှိရန်တို့အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ လျှောက်ထားရမည့် ပုံစံနှင့် နည်းလမ်း။

 

(ခ)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ တောင်းခံထားသည့်အတိုင်း ချိတ်ဆက်ပေးရန် လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလ။

 

(ဂ)

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် စိတ်ချသေချာမှု။

 

(ဃ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏ တိုင်ကြားချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ။

 

(င)

ဓာတ်အားခကျသင့်ငွေပေးချေခြင်း မရှိသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ။

 

(စ)

မီတာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ။

၄၈။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းခွင့်ပြုမိန့်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် အောက်ပါအချက်များကို တားမြစ်ရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ၊ ဝန်ဆောင်ခများ သတ်မှတ်ခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

၄၉။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည် -

 

(က)

စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်မျိုးမျိုးမှ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဝယ်ယူ ခွင့်။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရယူပြီး မိမိဆောင်ရွက်လည်ပတ်နေ သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားရယူခွင့်။

 

(ဂ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများထံသို့လည်းကောင်း၊ အကြီး စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများထံသို့လည်းကောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကားရောင်းချခွင့်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

၅၀။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဖော်ပြရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အဝ ဝယ်ယူသည့် လက်လီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိ ထားသူ၊ အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏ သုံးစွဲဝန်အားတိုးလာမှုကို ခန့်မှန်းရန်နှင့် ယင်းဝန်အားတိုးလာမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အချိန်မီ ပံ့ပိုးပေးခြင်းငှာ စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တစ်စိတ် တစ်ဒေသ ဝယ်ယူသူအဖြစ် ဝယ်ယူခဲ့ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကား ရောင်းချသူသည် ပေးပို့မည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ ပုံသေသတ်မှတ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရည်အသွေးကန့်သတ်ခြင်းတို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချမှု သဘောတူညီချက်တွင် ဖော်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(ဂ)

ယင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသဝယ်ယူသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ဓာတ်အားရောင်းချမှု သဘောတူညီချက်တွင် ဖော်ပြထား သည့်ပမာဏထက် ပို၍ရရှိလိုကြောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူထံသို့ တောင်းခံလာပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကား ရောင်းချ ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် မိမိတွင် ရရှိနိုင်သလောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရောင်းချပေးခြင်း။

၅၁။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များသည် သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ် ချက်များ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိရမည်။

၅၂။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသည့် အောက်ပါအချက်များကို တားမြစ်ရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ၊ ဝန်ဆောင်ခများသတ်မှတ်ခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ် ခြင်း။

၅၃။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို သတ်မှတ် ဖော်ပြရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့်

၅၄။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသော နယ်နိမိတ်အတွင်း တစ်ဦးတည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်လီရောင်းချသူအဖြစ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရောင်းချခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

၅၅။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

 

(က)

လက်လီဓာတ်အားသုံးစွဲသူ အသီးသီးအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးရန် အလို့ငှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူထံမှ လိုအပ် သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဝယ်ယူခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချရာတွင် အကန့်အသတ် ဖြစ်ပေါ်နေပါက ယင်း အခြေအနေအား လျှပ်စစ်ဝန်အားတိုးတက်မှု ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် အခြား အချက်အလက်များနှင့်အတူ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကားရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူတို့ထံ တင်ပြခြင်း။

 

(ဂ)

ထိုသို့ အကန့်အသတ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ၏ သဘောတူညီချက်အရ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ပေးသည့်အတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူခွင့် သို့မဟုတ် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(ဃ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက အထက်အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) နှင့်အညီ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ခြင်းပြုပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ် ချက်ကို စရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် အချိန်မီအလုံအလောက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် မည်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူကိုမဆို ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ တန်းတူရည်တူစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချခြင်း။

 

(စ)

သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ ထုတ်ပြန်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲတို့ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅၆။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောတူ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသည့် အောက်ပါအချက်များကို တားမြစ်ရမည်-

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ၊ ဝန်ဆောင်ခများ သတ်မှတ်ခြင်း။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်လီရောင်းချရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ် ခြင်း။

၅၇။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့်များတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကို သတ်မှတ် ဖော်ပြရမည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းထပ်ဆင့် ခွင့်ပြုမိန့်

၅၈။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် မည်သူ့ကိုမဆို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီ ရောင်းချ ခြင်းခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသူ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ နယ်နိမိတ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအား ထပ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၅၉။

ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လက်လီ ရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များ ရရှိထားသူနှင့် ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူတို့သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက သဘောတူခွင့်ပြုသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းများ ပါရှိ သော စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်စေရမည်။

၆၀။

ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် လက်လီ ရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များ ရရှိထားသူ၏ လုပ်ငန်းအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး အခြားသူတစ်ဦးထံ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်း လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။

၆၁။

ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်နယ်နိမိတ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူး ခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်များအား လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည့်အပြင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာ ရမည်။

၆၂။

ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် ဓာတ်အားစနစ်တိုးတက် ကောင်းမွန်မှုအစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan) နှင့် ဓာတ်အား ပျောက်ဆုံးမှုလျော့ကျရေးအစီအမံများ ရေးဆွဲပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။ ယင်းအစီ အမံများနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆၃။

ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများအတိုင်း ရောင်းချရမည်။

ပြည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ခြင်း / ပြည်ပမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား တင်သွင်းခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်

၆၄။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိထားပြီးသူများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရောင်း အဝယ် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပြည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့ခြင်း/ ပြည်ပမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားတင်သွင်းခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ကို ထပ်မံရယူကာ ယင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၆၅။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ခြင်း/ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုနိုင်သည် -

 

(က)

အဆိုပြုလျှောက်ထားလာသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့မှု သို့မဟုတ် တင်သွင်းမှု သည် နိုင်ငံတော်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ အားထားရမှု၊ ဖူလုံမှု နှင့် တည်ငြိမ်မှုတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှု။

 

(ခ)

အဆိုပြုလျှောက်ထားလာသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့မှု သို့မဟုတ် တင်သွင်းမှု သည် သုံးစွဲသူများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှု။

 

(ဂ)

နိုင်ငံတော်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍ လုံခြုံမှု။

 

(ဃ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ လိုအပ်သည် ဟု ထင်မြင်ယူဆသော အခြားအကြောင်းအချက်များ။

၆၆။

ပြည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတင်ပို့ခြင်း / ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတင်သွင်းခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်များတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းများ ပါဝင်စေရမည်။

လျှပ်စစ်ဝန်အားပမာဏခန့်မှန်းခြင်း

၆၇။

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့်များတွင် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ပေးမည့် လမ်းညွှန်ချက်၊ နည်းစနစ်တို့နှင့်အညီ လျှပ်စစ်ဝန်အား တိုးလာမှု နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ပမာဏ ခန့်မှန်းရေးဆွဲရမည့် တာဝန်ရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိ ရမည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၆၈။

ဤနည်းဥပဒေ ၉၈ အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန က တောင်းခံသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆို ထုတ်ဖော်တင်ပြရန် တာဝန်ရှိ ကြောင်း ခွင့်ပြုမိန့်အားလုံးတွင် ဖော်ပြပါရှိရမည်။

ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

၆၉။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ဖွဲ့စည်းထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းများသည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများအဖြစ် မှတ်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

 

(ခ)

ဤနည်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး ခြောက်လအတွင်း နည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ သက်ဆိုင်သည့် ခွင့်ပြုမိန့်များကို လျှောက်ထားရမည်။

 

(ဂ)

ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း တန်းတူရည်တူ လိုက်နာရမည်။