၃။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ကို နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် -

 

 

(၁)

ပြည်ပသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့ခြင်း / ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်သွင်းခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားချက်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုလုပ် ရမည်။

 

 

(၂)

လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (ည) နှင့် ပုဒ်မ ၃၇ တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများက လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Grid Code) ၊ နည်းပညာပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် များ (Technical and Industrial Standards) ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code of Conduct) ၊ စစ်ဆေးမှုနည်းစနစ်များ (Inspection Methods) အား ထုတ်ပြန်ကြေငြာရမည်။

 

 

(၃)

အခြားဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး အရင်းအမြစ်များ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံချက်များရေးဆွဲရန် နည်းစနစ်များ ပြုစုခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများကို ယင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

(၄)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများ ရေးဆွဲတင်ပြလာသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံး အရင်းအမြစ်များနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု စီမံချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

(၅)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသူများ အဆိုပြုသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များသည် ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံး အရင်းအမြစ်များ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်မဖြစ် ၊ "အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံချက် (National Electric Power Development Plan)” နှင့် ကိုက်ညီခြင်း ရှိ မရှိ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (Prudent Utility Practices)ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုံးသပ်ခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

(၆)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများအားလုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတကာအဆင့် ရှိသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ (International Accounting Standards) နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ငွေစာရင်း စနစ် (Uniform System of Account) နှင့် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

 

 

(၇)

ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်သော အမိန့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သဘောတူစာချုပ်များပါ သတ်မှတ်ချက်များကို ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများ လိုက်နာစေရန် ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

(၈)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ခွင့်ပြုမိန့်ပါသတ်မှတ်ချက်များအားပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် အဆိုပြု တင်ပြရမည်။

 

 

(၉)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများအား အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲရေးနှင့် ခြိုးခြံချွေတာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အကောင် အထည်ဖော်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ (Energy Efficiency and Energy Saving)

 

 

(၁၀)

"အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံချက် (National Electric Power Development Plan)”ကို နှစ်ရှည်ရည်မှန်းချက်ထား ရေးဆွဲကာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြ၍ သဘောတူညီချက် ရယူ ရမည်။ ယင်းစီမံချက်ကို နှစ်စဉ်မွမ်းမံရေးဆွဲ၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြသဘောတူညီချက် ရယူရမည်။

 

 

(၁၁)

ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သူများ၊ ပြည်သူများ ပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲများကို စီစဉ်ကျင်းပရမည်။

 

 

(၁၂)

အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်သည် အားထား ရသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးမှုနှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏတို့အကြား ရေရှည် ဟန်ချက်ညီမျှမှုရှိပြီး၊ ကျေးလက်ဒေသ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကို အထောက် အကူပြုသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်စေရန် အလေးပေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

 

 

(၁၃)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများက တင်သွင်းလာသည့် တိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လျှပ်စစ် ဓာတ်အား တိုးမြှင့်ရယူခြင်း အစီအစဉ်များကိုစုစည်း၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

 

 

(၁၄)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက်များသည် သင့်တင့် လျောက်ပတ်သည့် အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စိစစ်ခွင့်ပြု ရမည်။

 

 

(၁၅)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများက လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသည့် မိမိ၏ကုန်ကျစရိတ် ကာမိစေရန် ပြုလုပ်သော တိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု အစီအစဉ်များကို တားမြစ်ရမည်။

 

 

(၁၆)

ခေတ်မီနည်းပညာများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ မွေးထုတ်ပေးရန်အတွက် သင်တန်းကျောင်းများဖွင့်လှစ်၍ လေ့ကျင့်ပညာ ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခြား မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၄။

နည်းဥပဒေ ၃ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သည့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် ချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အမိန့်များသည် ဥပဒေနှင့် အကျိုးအကြောင်း အပြည့်အစုံအပေါ် အခြေခံ ဖော်ပြထားသည့် စာဖြင့် ရေးသားထားသော ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အမိန့်များ ဖြစ်ရမည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standards)

၅။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ယုံကြည်အားထားရစွာ၊ ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ နှင့် ထိရောက်အကျိုးရှိစွာပေးပို့ရန်အလို့ငှာ ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား အသီးသီးအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standards) ကို ထုတ်ပြန်ရမည်။

၆။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standards) ကို ပြည့်မီအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်သေးမီ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဖြေလျော့ပေးထားသော စံသတ်မှတ်ချက်များ (tailor laxer standards specific) ကို အချိန်ကာလတစ်ခု သတ်မှတ်၍ အသုံးပြုစေနိုင်သည်။

၇။

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ (Performance Standards) ကို ပြည့်မီအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏ဆောင်ရွက်မှု တိုးတက် ကောင်းမွန်လာ‌သည့် အခြေအနေများကို စိစစ်သုံးသပ်လျက် မူလဖြေလျော့ထားသော လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ

၈။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ပါတို့ကို ပြဌာန်းပေးခြင်းဖြင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Technical Standards) တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုနှင့်တစ်ပြေးညီ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ (Code of Conducts) ကို အားပေးမြှင့်တင်ရမည် -

 

(က)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက် အအုံများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ အားထားရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အလျောက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စံနှုန်းများ။

 

(ခ)

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စံ သတ်မှတ်ချက်များ (Electrical Installation and Construction Standards)။

 

(ဂ)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Operating Standards) နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Processes) ။

 

(ဃ)

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဇယားများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဟန်ချက်ညီ ချိတ်ဆက်မှု ရှိစေခြင်း (Coordination of Maintenance Schedules)။

 

(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော အရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် အစီအမံများ။

 

(စ)

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (Quality and Norm Specifications) ။

၉။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မွမ်းမံခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြုလုပ် နိုင်သည်။ ယင်းမွမ်းမံခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းများသည် ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် နောက်ကြောင်းပြန် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိစေရ။

၁၀။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် အထက်ပါတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လျှပ်စစ် ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်ကို ရယူနိုင်သည်။

ကုန်ကျစရိတ် အခြေပြုထားခြင်းမရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ

၁၁။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် အခြေပြုခြင်းမရှိဘဲ ယှဉ်ပြိုင်မှု စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ရယူ၍ ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် သဘောထားရယူခြင်း

၁၂။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်ကို ရယူပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။