လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၉၈/၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၄ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်)
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် လျှပ်စစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၇၂ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ အပ်နှင်းထား သော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်း ဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၁။

ဤနည်းဥပဒေများကို လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။

ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည်လျှပ်စစ်ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် ဤနည်းဥပဒေများတွင်ပါရှိသော အောက်ပါ စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည် -

 

(က)

ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူဆိုသည်မှာ ဤနည်းဥပဒေ ၁၃ ပါခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစား တစ်ခုခုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုသည်။

 

(ခ)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ပို့လွှတ်ခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူအား မဟာ ဓာတ်အားလိုင်း ကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲခွင့် ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုဆိုသည်။

 

(ဂ)

အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်း ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားကို မြှင့်တင်ပေးရန် အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာမှ အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် မည့်နေရာသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပို့လွှတ်ရန်အလို့ငှာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေ၊ မချိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ခွင့်၊ ဆောင်ရွက်လည်ပတ်ခွင့်နှင့် စီမံ ခန့်ခွဲခွင့် ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။

 

(ဃ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ကားရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်လီရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူများထံသို့ လည်းကောင်း၊ အကြီးစားစီးပွားရေးဆိုင်ရာ နှင့် အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံသို့လည်းကောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကား ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။

 

(င)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်လီသုံးစွဲသူများထံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချခွင့် ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။

 

(စ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်း ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများ အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသူ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး အဆောက်အအုံ များအား ငှားရမ်း၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်လီသုံးစွဲသူများထံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။

 

(ဆ)

ဝန်ဆောင်မှုနယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ခွင့်ပြုမိန့်တွင် ဖော်ပြ ထားသော လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ခွင့်ရှိသည့် သတ်မှတ်ထားသော နယ်နိမိတ်ကို ဆိုသည်။

 

(ဇ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းစသည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော တာဝန် များကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။

 

(ဈ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အဝဝယ်ယူသူ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ များထံ ရောင်းချမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို တစ်ခုတည်း သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရင်းအမြစ်ထံမှ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းသည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား လက်လီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူကို ဆိုသည်။

 

(ည)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်စိတ်တစ်ဒေသဝယ်ယူသူ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံ ရောင်းချမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရင်းအမြစ်ပေါင်းစုံထံမှ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းသည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား လက်လီရောင်းချခြင်းခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူကို ဆိုသည်။

 

(ဋ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထား ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများအတွက် တောင်းခံ သည့် အဖိုးစားနားကို ဆိုသည်။

 

(ဌ)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွပ်ကဲရေးဌာနများ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅ ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့်အညီ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွပ်ကဲရေးဌာနများကို ဆိုသည်။