စက်မှု/စီးပွားရေးသုံးပါဝါမီတာများ တပ်ဆင်ရာတွင် ဌာနသို့ပေးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်ကြေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ
စဉ် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူအမျိုးအစားနှင့် ဓာတ်အားအမျိုးအစား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ဓာတ်အားနှုန်းထား
၁။ စက်မှုသုံး (အသေးစားစက်မှု၊ စက်မှုလက်မှုသုံး၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး၊ ယာယီသုံး) ၁ ယူနစ်မှ ၅၀၀ ယူနစ်အထိ
၅၀၁ ယူနစ်မှ ၁၀၀၀၀ ယူနစ်အထိ
၁၀၀၀၁ ယူနစ်မှ ၅၀၀၀၀ ယူနစ်အထိ
၅၀၀၀၁ ယူနစ်မှ ၂၀၀၀၀၀ ယူနစ်အထိ
၂၀၀၀၀၁ ယူနစ်မှ ၃၀၀၀၀၀ ယူနစ်အထိ
၃၀၀၀၀၁ ယူနစ်နှင့်အထက်
၇၅ ကျပ်
၁၀၀ ကျပ်
၁၂၅ ကျပ်
၁၅၀ ကျပ်
၁၂၅ ကျပ်
၁၀၀ ကျပ်

စက်မှု/စီးပွားရေးသုံးပါဝါမီတာများ သတ်မှတ်ကြေး (Infrastructure) နှုန်းထားဇယား

၁။ စက်မှုသုံးပါဝါမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ
စဉ် မီတာ အမျိုးအစား သတ်မှတ်ကြေး (ကျပ်) အာမခံ စဘော်ငွေ (ကျပ်) ကြိုးသွယ် ခ/ဆက်ခ (ကျပ်) မှတ်ပုံတင်ကြေး (ကျပ်) composite (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၁၀ကီလိုဝပ် ၈၀၀,၀၀၀ ၈၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၉၅၀,၅၀၀
၂၀ကီလိုဝပ် ၁၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၇,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၁,၂၂၅,၅၀၀
၃၀ကီလိုဝပ် ၁၂၀၀,၀၀၀ ၂၃၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၁,၅၀၀,၅၀၀
မှတ်ချက်။ (က) အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ပါဝါမီတာအရွယ်အစား (ကီလိုဝပ်) အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခ အလုပ်ရုံအတွင်း ဝါယာသွယ်တန်း တပ်ဆင်ခ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) စက်မှုသုံးပါဝါမီတာအတွက် စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရှိရမည်အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်ပါရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။