အိမ်သုံးမီတာများ တပ်ဆင်ရာတွင် ဌာနသို့ပေးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်ကြေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နှုန်းထားများ
စဉ် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူအမျိုးအစားနှင့် ဓာတ်အားအမျိုးအစား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ဓာတ်အားနှုန်းထား
၁။ အိမ်သုံးအမျိုးအစား
(နေအိမ်သုံး၊ အိမ်သုံးပါဝါ၊တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း(အိမ်သုံး)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမပါသော ဘာသာ/သာသနာ အဆောက်အအုံ)
  ၁ ယူနစ်မှ  ၃၀ ယူနစ်အထိ 
၃၁ ယူနစ်မှ  ၅၀ ယူနစ်အထိ
၅၁ ယူနစ်မှ  ၇၅ ယူနစ်အထိ
၇၆ ယူနစ်မှ ၁၀၀ ယူနစ်အထိ
၁၀၁ ယူနစ်မှ ၁၅၀ ယူနစ်အထိ
၁၅၁ ယူနစ်မှ ၂၀၀ ယူနစ်အထိ
၂၀၁ ယူနစ်နှင့်အထက်
၃၅ ကျပ်
၅၀ ကျပ်
၇၀ ကျပ်
၉၀ ကျပ်
၁၁၀ ကျပ်
၁၂၀ ကျပ်
၁၂၅ ကျပ်

အိမ်သုံးမီတာများ သတ်မှတ်ကြေး (Infrastructure) နှုန်းထားဇယား

၁။ အိမ်သုံးမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ
စဉ် အကြောင်းအရာ Digital မီတာ ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထား (ကျပ်)
မီတာ သတ်မှတ်ကြေး ၆၅,၀၀၀
မီတာ ပုံးခွံ ၁၅,၀၀၀
အာမခံစဘော်ငွေ ၄,၀၀၀
ကြိုးသွယ်ခ ၂,၀၀၀
မီးဆက်ခ ၂,၀၀၀
ကြီးကြပ်ခ ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁,၀၀၀
စုစုပေါင်း ၉၀,၀၀၀
၂။ အိမ်သုံးပါဝါမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ
စဉ် မီတာ အမျိုးအစား သတ်မှတ်ကြေး (ကျပ်) အာမခံ စဘော်ငွေ (ကျပ်) ကြိုးသွယ် ခ/ဆက်ခ (ကျပ်) မှတ်ပုံတင်ကြေး (ကျပ်) composite (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၁၀ကီလိုဝပ် ၈၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၈၅၂,၀၀၀
၂၀ကီလိုဝပ် ၁၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၁,၀၅၂,၀၀၀
၃၀ကီလိုဝပ် ၁၂၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ ၁၂၅၂,၀၀၀
မှတ်ချက်။ အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ပါဝါမီတာအရွယ်အစား (ကီလိုဝပ်) အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခ အလုပ်ရုံအတွင်း ဝါယာသွယ်တန်း တပ်ဆင်ခ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။