မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ထပ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်

ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ---------ခုနှစ်၊---------လ၊------ရက်နေ့တွင် ဦး-----------၊ (ရာထူးအမည်) ကိုယ်စားပြုသောလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊-------------ကော်ပိုရေးရှင်း/လုပ်ငန်း(နောင်တွင် “ESE/YESC/MESC” ဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် ၎င်းအားဆက်ခံသူများနှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများ ပါဝင်သည်) ကတစ်ဖက် နှင့်

ဦး----------- (ရာထူးအမည်)ကိုယ်စားပြုသော မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အမှတ်( )၊ ---------လမ်း၊ ---------မြို့နယ်၊ -------တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည့် --------ကုမ္ပဏီ (နောင်တွင် “ကုမ္ပဏီ”ဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် ၎င်းအား ဆက်ခံသူများ၊ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများ ပါဝင်သည်)က တစ်ခြားတစ်ဖက်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရန်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရေးသားချုပ်ဆိုကြပါသည်။

၁။ ဤ ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွင် ပါဝင်သော စကားရပ်များသည် တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဥပဒေ ၊ လျှပ်စစ် နည်းဥပဒေများပါ စကားရပ်များအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 • ၂။ (က) “ESE / YESC / MESC” သည် ---------တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသူ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ------------ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ၎င်းပိုင်ဆိုင်သောမြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ယာဉ်များ ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ မီတာများ စသည့်ပစ္စည်း အရပ်ရပ်အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ထပ်ဆင့်‌ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူ ကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲပြောင်းပေးပြီး၊ကုမ္ပဏီသည်------ မြို့နယ် အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ရမည်။ဤသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည် မြေ၊ အဆောက်အဦ၊ ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကုမ္ပဏီက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လက်ခံခြင်းသာ ဖြစ်ရမည်။
 • ( ခ) ကုမ္ပဏီသည်--------မြို့နယ်အတွင်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်၍လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက် ဓာတ်အားစနစ်တိုးတက် ကောင်းမွန်မှု အစီအမံ(System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan)၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုလျော့ကျရေး အစီအမံ(Loss Reduction Plan) များကို ရေတို/ရေရှည်အစီအမံများရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများကို ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပြီးသော ပူးတွဲပါအချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား အစီအမံ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ( ဂ) ကုမ္ပဏီသည်“ESE/YESC/MESC”ထံမှ စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထား ဖြင့်ဓာတ်အားဝယ်ယူပြီး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်အားခနှုန်းထား များဖြင့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည်။
 • အာမခံခြင်းနှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း

  ၃။ ဤစာချုပ် ချုပ်ဆိုသူ “ESE/YESC/MESC”သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်နှင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဥပဒေအရ အခွင့်အာဏာရသူ ဖြစ်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီသည် စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊ ဘဏ္ဍာငွေ‌တောင့်တင်း ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်က စာရင်းစစ် အတည်ပြုပြီးသော Financial Statement တင်ပြနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်သည့်အပြင် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အခွင့်အာဏာရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း အသီးသီး အာမခံကြသည်။

 • ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

  ၄။ (က) “ESE/YESC/MESC”နှင့် ကုမ္ပဏီတို့အကြား ဤပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း မပြုမီ အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ရမည်-

  • (၁) ဓာတ်အားစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု အစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan) ၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့ကျရေး အစီအမံ (Loss Reduction Plan)နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံ (Financial Management Plan)များကို ကုမ္ပဏီက ကြိုတင်တင်သွင်းပြီး “ESE/YESC/MESC” က စိစစ်ပြီးနောက် ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ရမည်။
  • (၂) “ESE/YESC/MESC”က ကုမ္ပဏီသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လက်ကား ရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် Metering Point များအား ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော မီတာများကို ကုမ္ပဏီက ကြိုတင်တပ်ဆင်စေခြင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သောအဖွဲ့က စစ်ဆေး မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုပြီး ဖြစ်ရမည်။
  • (၃) ---------မြို့နယ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား“ဝန်ဆောင်မှုနယ်နိမိတ်” အတွင်း MOF မီတာများ အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ပြီး (၃)လဖတ်ချက်ဖြင့် တွက်ချက်ရရှိ သော ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူပမာဏ တို့အား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သောအဖွဲ့က စိစစ်မှတ်တမ်းတင်၍ ဝန်ကြီး ဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုပြီး ဖြစ်ရမည်။
  • (၄) ကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လွှဲပြောင်းပေးသော ------------ံ-မြို့နယ်ရှိ “ESE/YESC/MESC” ပိုင်ဆိုင်သော မြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စက်ကိရိယာများ ၊ ယာဉ်များ ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ထရန်စဖော်မာ များ၊ မီတာများစသည့် ပစ္စည်းအရပ်ရပ်၏ စာရင်းများကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပါဝင်သောအဖွဲ့ကစိစစ်၍ ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ အတည်ပြုပြီးဖြစ်ရမည်။

  ( ခ) အပိုဒ်၄(က)ပါ ကြိုတင်ပြင်ဆင် စိစစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများသည် ဤစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် မှတ်ယူရမည်။

 • စာချုပ်အသက်ဝင်ခြင်း

  ၅။ အပိုဒ်(၄)ပါ ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပြီး၍ စာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဘဏ်အာမခံ (Performance Bank Guarantee) တင်သွင်းပြီးသည့်နေ့ကို စာချုပ်စတင်အသက်ဝင်သည့်နေ့ဟု သတ်မှတ်သည်။

 • မီတာတပ်ဆင်ခြင်း
  • ၆။ (က) ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူထားပြီးဖြစ်သော နောက်ဆက်တွဲ(က)ပါ Metering Point များမှ ဓာတ်အားဝယ်ယူရမည်။ Metering Point ဆိုရာတွင် ------မြို့နယ်သို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနေသောဓာတ်အားခွဲရုံမှအထွက် ၆၆ ကေဗွီ၊ ၃၃ ကေဗွီ ၊ ၁၁ ကေဗွီ၊ ၆.၆ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ယင်း ဓာတ်အားလိုင်းသည်အခြားမြို့နယ်များသို့ပါဆက်လက်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်နေပါက အဆိုပါမြို့နယ်ဘက်အထွက်တွင်လည်းကောင်း တပ်ဆင်ထားသော ယူနစ် တိုင်းတာရေးကိရိယာများ ဖြစ်သည်။
  • ( ခ) ယင်းMetering Pointများတွင် Bi irectional မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည့် Accuracy Class (0.5) ရှိသော “ESE/YESC/MESC” က အတည်ပြု သည့် Metering Outfit (Energy Meter Master & Slave) including PT, CT and Surge Arrestor များအား ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် တပ်ဆင်ရမည်။
  • ( ဂ) သက်ဆိုင်သည့်မြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့် (၄၀၀)ဗို့ဓာတ်အားလိုင်း များအား ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် အခြားမြို့နယ်နှင့် နယ်နိမိတ်အပိုင်းအခြားများ ကွဲပြားမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရမည်။
  • (ဃ) ယူနစ်တိုင်းတာရေးကိရိယာများ တိကျမှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စမ်းသပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ချိတ်ပိတ်ခြင်းများကို စာချုပ်ဝင်များရှေ့မှောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • ( င) ယူနစ်တိုင်းတာရေး ကိရိယာများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရမည်။ “ESE/YESC/MESC”သည် နှစ်စဉ်စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို အနည်းဆုံး(၇)ရက် ကြိုတင်၍ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားရမည်။အကယ်၍မည်သည့် စာချုပ်ဝင်ကမဆို ယူနစ်တိုင်းတာရေးကိရိယာများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို သံသယရှိ၍ စစ်ဆေးလိုပါ က စစ်ဆေးရန် အဆိုပြုရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး(၇)ရက် ကြိုတင်၍ တစ်ဖက် စာချုပ်ဝင်သို့ အကြောင်းကြားရမည်။ စစ်ဆေးသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကုမ္ပဏီက ကျခံရမည်။
  • ( စ) ထိုသို့ စစ်ဆေးရာတွင် ယူနစ်တိုင်းတာရေးကိရိယာ ချို့ယွင်းမှုရှိကြောင်း ပေါ်ပေါက်လျှင် (သို့မဟုတ်)လက်ခံနိုင်သည့် ကွာဟချက်အတွင်း မဟုတ်လျှင် ချိန်ညှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ချိန်ကိုက်ခြင်းတို့ကို ကုမ္ပဏီ၏စရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဆ) ယူနစ်တိုင်းတာရေးကိရိယာသည် ချို့ယွင်းမှုကြောင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်စွမ်း မရှိလျှင် (သို့မဟုတ်) အရန်မီတာ၏ မီတာဖတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွာဟချက်သည် သုညဒဿမနှစ် ရာခိုင်နှုန်း(၀.၂%)ထက် ကျော်လွန်ပြီး တိကျမှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ညှိနှိုင်းရမည်-
   • (၁) Master Meterနှင့်အရန်မီတာဖတ်ချက်များအနက် ယူနစ်ဖတ်ချက် နည်းသော မီတာ၏ ယူနစ်ပမာဏကို အသုံးပြု၍ ကနဦးတွက်ချက် ဆုံးဖြတ်ရမည်။
   • (၂) Master Meter နှင့် အရန်မီတာတို့ကို တစ်လှည့်စီစမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီး မှန်ကန်သော မီတာဖတ်ချက်ဖြင့် ယူနစ်ပမာဏကို နှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းရမည်။
 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူခြင်း
  • ၇။ (က) နောက်ဆက်တွဲ(က)ပါ Metering Point များရှိ Master and Slave မီတာ(၂) လုံး၏ယူနစ်များကို လစဉ်လဆန်း(၁)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်လျှင် အနည်းဆုံး (၁)ဦးစီ ပါဝင်သော နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ဖြင့် မီတာဖတ်ရှု မှတ်တမ်းတင်ရမည်။
  • (ခ) Metering Point များရှိ မီတာယူနစ်များမှ တွက်ချက်ရရှိလာသော ---------- မြို့နယ်သုံးယူနစ်များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခကို စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်းတွက်ချက်၍ ဓာတ်အားခတောင်းခံလွှာနှင့် ဓာတ်အားခတွက်ချက် ထားမှုစာရွက်စာတမ်းများကိုလစဉ်လဆန်း(၇)ရက်အတွင်းကုမ္ပဏီသို့ ပေးပို့ရမည်။
  • (ဂ) ယင်း ----------- မြို့နယ်သုံးယူနစ်များအတွက်တောင်းခံလာသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ကို လစဉ်(၂၇) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကုမ္ပဏီက “ESE/YESC/MESC”၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း သို့ ကြွေးကျန်မရှိ အကြေပေးသွင်းရမည်။ ယင်းရက်သည် အစိုးရရုံး ပိတ်ရက်ဖြစ်ပါက အစောဆုံးရုံးဖွင့်ရက်တွင် အကြေပေးသွင်းရမည်။ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာကြွေးကျန်များကို ရရှိ‌စေရေးအတွက် “ESE/YESC/MESC”က ကုမ္ပဏီသို့ လိုအပ်သောကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
  • (ဃ) ထိုကဲ့သို့ပေးသွင်းရမည့်ရက်ထက်နောက်ကျပေးသွင်းပါကတစ်ရက်လျှင် ကြွေးကျန် ငွေစုစုပေါင်း၏ (၀.၁%)ကို နောက်ကျကြေးအဖြစ် ဓာတ်အားခနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီက အကြေပေးသွင်းရမည်။ နောက်ဆုံးပေးသွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက Performance Bank Guaranteeကို သိမ်းယူပြီးစာချုပ်ရပ်စဲရမည်။ ““ESE/YESC/MESC”မှ ရရန်ရှိသောဓာတ်အားခကြွေးကျန်အားလုံးရရှိရေးအတွက်တရားစွဲဆိုသွားရမည်။
  • (င) ဓာတ်အားခငွေ ပေးသွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များ၏ ငွေပေးသွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက် များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (စ) ဓာတ်အားဝယ်ယူခြင်းအတွက် ပေးချေရမည့်ဈေးနှုန်းသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်း ပြီးဖြစ်သောတစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်း-----ကျပ်ဖြင့်ပေးချေရမည်။ ဓာတ်အား ဝယ်ယူခြင်း အတွက် ပေးချေရမည့်ဈေးနှုန်းကို ဝန်ကြီးဌာနက ပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ် ရမည်။ ထို့ပြင် “ESE/YESC/MESC”က ပေးချေရသည့် ဓာတ်အား ဝယ်စရိတ် နှုန်းထား (သို့မဟုတ်) ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများထံမှ စည်းကြပ်ကောက်ခံ သည့် ဓာတ်အားခနှုန်းထား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ရမည်။
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဘဏ်အာမခံ (Performance Bank Guarantee) ထားရှိခြင်း
  • ၈။ (က) ကုမ္ပဏီသည် စာချုပ်ပါသက်တမ်း ကာလအတွင်း စာချုပ်ပါအချက်အလက်များကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဘဏ်အာမခံ (Performance Bank Guarantee) အဖြစ် စာချုပ်မချုပ်မီကာလ တစ်နှစ်အတွင်း ------------မြို့နယ်၏ ပျမ်းမျှ တစ်လစာ ဓာတ်အားရောင်းရငွေနှင့်ညီမျှသော လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုဘဏ်အာမခံကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ရက်မှ(၁)လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှဘဏ်လုပ်ငန်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးထားသောဘဏ်တွင် တင်သွင်းရမည်။ ယင်းပျမ်းမျှ တစ်လစာ ဓာတ်အားရောင်းရငွေ တွက်ချက်မှုကို နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
  • (ခ) အဆိုပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဘဏ်အာမခံသည် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နှစ်အထိသက်တမ်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားလျှင် (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ရပ်စဲသွားလျှင် ရရန်/ပေးရန်တာဝန်များကို စာရင်းရှင်းလင်း ပြီးသည်အထိ ကုမ္ပဏီက ဘဏ်အာမခံကို သက်တမ်းတိုးထားရှိပေးရမည်။ စာရင်း ရှင်းလင်းပြီးမှသာ ဘဏ်အာမခံကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
 • “ESE/YESC/MESC”က ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များ
  • ၉။ (က) ကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲပြောင်းပေးမည့်-------မြို့နယ်ရှိ“ESE/ YESC/MESC”ပိုင်ဆိုင်သော မြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ယာဉ်များ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ မီတာများစသည့် ပစ္စည်းအရပ်ရပ်၏စာရင်းများ ပြုစုခြင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပါဝင်သောအဖွဲ့က စိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း တို့ကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
  • (ခ) အပိုဒ်၉(က)ပါ ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် နောက်ဆက်တွဲ(ဃ) ပါစာရင်းများအား ဤစာချုပ်ချုပ်သည့် အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီသို့ တစ်ပါတည်း စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းရမည်။
  • (ဂ) လုပ်ငန်းခွင့်ပြုခဲ့သည့် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ စာချုပ်ရပ်စဲမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲပြောင်းပေးသော -------- မြို့နယ်ရှိ “ESE/YESC/MESC” ပိုင်ဆိုင် သောမြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ယာဉ်များ၊ ဓာတ်အား လိုင်းများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ မီတာများစသည့် ပစ္စည်းအရပ်ရပ်နှင့် ကုမ္ပဏီမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကို လက်ရှိလုပ်ငန်း လည်ပတ် နေသော အခြေအနေအတိုင်း ကုမ္ပဏီထံမှ စနစ်တကျပြန်လည် လွှဲပြောင်း လက်ခံ ရမည်။ ယင်းသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းလက်ခံသည့် လုပ်ငန်းကို စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ရပ်စဲပြီးသည့်အချိန်မှ (၆)လအတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဃ) ကုမ္ပဏီက ပြုစုတင်ပြလာသော ဓာတ်အားစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုအစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan)၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုလျော့ကျရေးအစီအမံ (Loss Reduction Plan) နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံ (Financial Management Plan) များကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း မပြုမီ စိစစ်ပြီး၊ လိုအပ်ချက်များရှိပါက ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ရေးဆွဲရန် ကုမ္ပဏီသို့ ညွှန်ကြားရမည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အား သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားအလိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/မရှိ ကြီးကြပ်ရမည်။
  • (င) ကုမ္ပဏီက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြထားသည့် ဓာတ်အားစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုအစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan)၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့ကျရေးအစီအမံ (Loss Reduction Plan) များအတိုင်း ကိုက်ညီအောင် ကုမ္ပဏီက လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (Monitoring and Evaluation)များ ပြုလုပ်၍ ဝန်ကြီးဌာန သို့ (၆)လ တစ်ကြိမ် သုံးသပ်ချက်နှင့်တကွ တင်ပြရမည်။
  • (စ) --------------မြို့နယ်အတွင်း ကုမ္ပဏီကတင်ပြတောင်းခံလာသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများ၏သုံးစွဲဝန်အားတိုးတက်မှုကိုအချိန်မီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးစီစဉ် ဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဆ) -----------မြို့နယ်အတွင်း ကုမ္ပဏီက ဓာတ်အားစဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင် ရေးအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စဉ်ဆက်မပြတ် ပို့လွှတ်ပေးရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက် ရမည်။ အကယ်၍ပေးပို့နေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပါက“ESE/YESC/MESC”သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော အလေ့အကျင့် ကောင်းများ (Prudent Utilities Practices)များနှင့်အညီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်၍ အမြန်ဆုံးဓာတ်အား ပို့လွှတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဇ) ကုမ္ပဏီက(၃)လ တစ်ကြိမ် တင်ပြလာသည့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့က စိစစ် အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးကို “ESE/YESC/MESC”က စိစစ်ပြီးနောက် အတည်ပြုကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။
 • ကုမ္ပဏီက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်များ
  • ၁၀။ (က) ကုမ္ပဏီသည် ---------မြို့နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်များအား ဆောင်ရွက် ရန် တာဝန်ရှိသည့်အပြင် ထုတ်ပြန်ထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။ စာရင်းဇယားများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဝန်ကြီး ဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။
  • (ခ) ကုမ္ပဏီသည် -----------မြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်မှ လက်ခံ ရရှိသော ဗို့အား(Voltage) ၊ ကြိမ်နှုန်း (Frequency) နှင့် လိုက်လျော ညီထွေသည့် ဓာတ်အားကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူများ စဉ်ဆက်မပြတ် သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် အဓိကထားဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဂ) ကုမ္ပဏီသည်မိမိတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် -------- မြို့နယ်အတွင်း ဓာတ်အား စနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုအစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အား စနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan)၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့ကျရေးအစီအမံ (Loss Reduction Plan) နှင့် ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံ (Financial Management Plan) များကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီ ကာလတို ၊ ကာလရှည်အစီအမံကို ရေးဆွဲပြုစု၍ “ESE/YESC/MESC”သို့ ပေးပို့ရမည်။ ထိုအစီအမံများ ကို “ESE/YESC/MESC”က စိစစ်ပြီးနောက် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ရန် ညွှန်ကြားချက်ရှိပါက ကိုက်ညီအောင် ပြန်လည် ပြုစုရေးဆွဲရမည်။
  • (ဃ) ကုမ္ပဏီသည် မိမိက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တင်ပြထားပြီး ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားသည့် ဓာတ်အားစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုအစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan)၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုလျော့ကျရေး အစီအမံ (Loss Reduction Plan)များအား ရေတို/ရေရှည်အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ၍ သတ်မှတ် ကာလအတွင်း အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (င) ကုမ္ပဏီသည် မိမိအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဓာတ်အားစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုအစီအမံ (System Improvement Plan)၊ ဓာတ်အားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအမံ (System Development Plan) ၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့ကျရေးအစီအမံ (Loss Reduction Plan) များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုးတက်မှု အခြေအနေအား အစီရင်ခံစာပြုစု၍ “ESE/YESC/MESC”သို့ (၃)လ တစ်ကြိမ် လဆန်းရက် ဖြစ်သော အစိုးရရုံးဖွင့်ရက်အရောက် ပေးပို့ရမည်။
  • (စ) ကုမ္ပဏီသည်“ESE/YESC/MESC”ကတောင်းခံသည့်နောက်ဆက်တွဲ(ဂ) ပါစာရင်း ဇယားများ၊ လချုပ်များ၊ နှစ်ချုပ်များကို သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း မပျက်မကွက် ပေးပို့ရမည်။
  • (ဆ) ကုမ္ပဏီသည် “ESE/ YESC/ MESC”ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားသောမြေ၊ အဆောက်အဦနှင့် ပစ္စည်းအရပ်ရပ်ကို စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိသော အခြား မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်ကိုမျှ အသုံးချဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။
  • (ဇ) ကုမ္ပဏီသည် “ESE/YESC/MESC”ထံမှ လွှဲပြောင်းရယူထားပြီး ဖြစ်သော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဆောက်အဦးများအား အသုံးမလိုပါက မူလအခြေအနေ အတိုင်း ပြန်အပ်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါက “ESE/YESC/MESC”သို့ ကြိုတင် အကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (စျ) တစ်စုံတစ်ဦး၏ ပယောဂကြောင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်သဖြင့် ဓာတ်အားခ နစ်နာကြေးများ ကောက်ခံရန်ရှိပါက အဆိုပါဓာတ်အားပြတ်တောက်ယူနစ်အတွက် တောင်းခံငွေကို အဆိုပါမြို့နယ်ရှိ တစ်ယူနစ် ပျမ်းမျှရောင်းဈေးဖြင့် တွက်ချက် တောင်းခံရမည်။တောင်းခံရရှိသည့်နစ်နာကြေးငွေအနက်“ESE/YESC/MESC” ထံမှ ဓာတ်အားဝယ်ယူခဲ့သည့် ဓာတ်အားခနှုန်းပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ရရှိသော နစ်နာကြေးငွေကို “ESE/YESC/MESC”သို့ ပေးသွင်းရမည်။
  • (ည) ကုမ္ပဏီသည်-------မြို့နယ်အတွင်း မြန်ဆန်ချောမွေ့စွာ ဓာတ်အားခ ကောက်ခံ နိုင်သော Online e-billing System သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် ဦးတည်ချက် ထား၍ “ESE/YESC/MESC”နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဋ) ကုမ္ပဏီကတိုးချဲ့တည်ဆောက်သော ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ များ (Distribution Facilities)နှင့် “ESE/YESC/MESC”၏ ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ (Distribution Facilities)အကြား အကာအကွယ်ပြု ကိရိယာများ မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် Protection Coordination ကို ကုမ္ပဏီက “ESE/YESC/MESC”နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ရမည်။
  • (ဌ) ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ချိန်မှစ၍ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန် အထိ မိမိ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကုမ္ပဏီ၏ သီးခြား အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ဍ) ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး တို့အတွက် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
  • (ဎ) ကုမ္ပဏီသည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်၍ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းခဲ့သော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ခွင့်ပြုမိန့်ပါ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင် ခြင်းမရှိသော အခြားနည်းအသုံးပြုခြင်း၊လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း မပြုရ။
  • (ဏ) ကုမ္ပဏီသည် ယခုဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အခများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ပေးဆောင်ရမည်။
  • (တ) ကုမ္ပဏီသည် မိမိတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် ----------မြို့နယ်အတွင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတည်ဆောက်သည့် ဓာတ်အားလိုင်း၊ ထရန်စဖော်မာစသည့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း များ၏တန်ဖိုးကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့က စိစစ်အတည်ပြုပြီးသော အရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးကို (၃) လ တစ်ကြိမ် “ESE/YESC/MESC”သို့ တင်ပြ ရမည်။
  • (ထ) ကုမ္ပဏီသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် တစ်စိတ် တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ “ESE/YESC/MESC”နှင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ အငှားချထားခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြား တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မပြုရ။
 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများအတွက် မီတာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဓာတ်အားခ တောင်းခံခြင်းများ
  • ၁၁။ (က) ကုမ္ပဏီသည် ---------မြို့နယ်အတွင်း မီတာအသစ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ မီတာဖတ်ခြင်း၊ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ ဓာတ်အားခကောက်ခံခြင်း၊ ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တရားမဝင်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုများ ဖော်ထုတ်အရေးယူခြင်း စသည်တို့ကို တည်ဆဲ လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
  • (ခ) ကုမ္ပဏီသည် ----------မြို့နယ်အတွင်း မီတာအသစ် တပ်ဆင်ရန်နှင့် လဲလှယ် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါက “ESE/YESC/MESC”က ထုတ်ပေးသည့် မီတာ များကိုအသုံးပြုတပ်ဆင်ရမည်။ အသစ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် မီတာသတ်မှတ်ကြေး (Infrastructure Fee) များနှင့် ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ အာမခံ စဘော် (Consumer Deposit) များကို “ESE/YESC/MESC”၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။ အစားထိုးမီတာများအတွက်အစားထိုးတပ်ဆင်ခများကို“ESE/YESC/MESC”၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးသွင်းရမည်။ ရပ်/ပျက်/နှေး မီတာများ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် Analogue မီတာများကို Digital မီတာများဖြင့် လဲလှယ်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုရန် “ESE/YESC/MESC”က ထုတ်ပေးသောမီတာများအတွက် ဝယ်ဈေးအတိုင်း ကျသင့်ငွေကို ကုမ္ပဏီကပေးသွင်းရမည်။
  • (ဂ) ကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းရယူသည့်ရက်မတိုင်မီနောက်ဆုံးရက်နေ့အထိ တပ်ဆင် ထားပြီးဖြစ်သောမီတာအားလုံး၏သုံးစွဲယူနစ်များကို “ESE/YESC/MESC”က အပြီးသတ်(final unit)ဖတ်ရှုပြီး ငွေတောင်းခံလွှာများကို ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများထံသို့ “ESE/YESC/MESC”က ပေးပို့ တောင်းခံရမည်။
  • (ဃ) အပိုဒ်-၁၁(ဂ)အရတောင်းခံသည့် ငွေတောင်းခံလွှာများအပေါ် ဓာတ်အား သုံးစွဲသူ များက ပေးသွင်းသည့် ဓာတ်အားခများကို ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ ကောက်ခံပြီးသည့် နောက်တစ်နေ့တွင် “ESE/YESC/MESC”၏ ငွေစာရင်းသို့ စာရင်းနှင့်တကွ ပေးသွင်းရမည်။ ၎င်းနေ့သည် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပါက အစောဆုံးရုံးဖွင့်ရက်တွင် ပေးသွင်းရမည်။
  • (င) အပိုဒ်-၁၁(ဂ)အရငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ဓာတ်အားခကြွေးကျန်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက ကုမ္ပဏီသည် ဓာတ်အားခကြွေးကျန် တောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည်။
  • (စ) “ESE/YESC/MESC”က ကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ငန်းမလွှဲပြောင်းမီ အချိန်အတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော လျော်ကြေး၊ နစ်နာကြေး၊ ကြွေးကျန်နှင့် ဓာတ်အားခကြွေးကျန် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းလုပ်ငန်းများကို “ESE/YESC/MESC”က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • အာမခံထားရှိခြင်း

  ၁၂။ ကုမ္ပဏီသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံနှင့် အခြားလိုအပ်သော အာမခံ(Insurance)များကို ဤစာချုပ် သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ထားရှိရမည်။

 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကာလသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ (Term)

  ၁၃။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကာလသည်လုပ်ငန်းစတင်သည့် ( ၁ )ရက်( ၈ )လ ( ၂၀၁၅ )ခုနှစ် မှစ၍ (၁၅)နှစ်ပြည့်သည့် နောက်ဆုံးလ၏ လကုန်ရက် ( ၃၁ )ရက်( ၇ )လ ( ၂၀၃၀ )ခုနှစ်ထိ ဖြစ်သည်။

 • စာချုပ်သက်တမ်းကာလသတ်မှတ်ခြင်း

  ၁၄။ စာချုပ်သက်တမ်းကာလသည် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့မှစ၍ အပိုဒ်(၁၃)ပါ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်ကာလကုန်ဆုံးသည့်နေ့ထိ ဖြစ်သည်။

 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကာလ ပြီးဆုံးခြင်း

  ၁၅။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ အပိုဒ်-၁၀(တ)အရ အတည်ပြုထားသည့် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်တန်ဘိုးလျော့နှုန်းထား များအတိုင်း သုံးစွဲထားသည့် ကာလအလိုက် တွက်ချက်၍ ကုမ္ပဏီသို့ တန်ဘိုးငွေပေးချေပြီး “ESE/YESC/MESC” သို့ အပြီးအပိုင် လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

 • စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း
  • ၁၆။ (က) ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ရပ်စဲနိုင်သည်-
   • (၁) ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စာချုပ်ဝင် တစ်ဘက်ဘက်မှ ပျက်ကွက်ခြင်း။
   • (၂) ဤစာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စာချုပ်ဝင် တစ်ဘက်ဘက်မှ စွမ်းဆောင် နိုင်မှု မရှိတော့ခြင်း။
   • (၃) မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် (၆)လထက် ကျော်လွန်၍ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခြင်း။
   • (၄) လျှပ်စစ်ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးထားသော ခွင့်ပြုမိန့်အား ရပ်စဲခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း။
  • (ခ) အပိုဒ်-၁၆(က)(၁)အရ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူသည် “ESE/YESC/ MESC”ဖြစ်ခဲ့၍ စာချုပ်ရပ်စဲလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အပိုဒ်-၁၆ (က)(၂)နှင့် (၃)အရ စာချုပ်ရပ်စဲလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ စာချုပ်ကိုရပ်စဲပါကရောက်ရှိ ကာလ အထိ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အတည်ပြုထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအပေါ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဘိုးလျော့ နှုန်းထားများအတိုင်း သုံးစွဲထားသည့် ကာလအလိုက် တွက်ချက်၍ ကုမ္ပဏီသို့ တန်ဘိုးငွေ ပေးချေရမည်၊ တန်ဘိုးငွေ ပေးချေခြင်းအား “ESE/YESC/MESC”၏ ရန်ပုံငွေရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ (၃)နှစ်အတွင်း အပြီးအပြတ် ပေးချေရမည်။
  • (ဂ) အပိုဒ်-၁၆(က)(၁)အရ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူသည် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ခဲ့၍ စာချုပ်ရပ်စဲလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အပိုဒ်၁၆(က) (၄)အရ စာချုပ် ရပ်စဲလျှင် သော်လည်းကောင်း စာချုပ်ကို ရပ်စဲပါက Performance Bank Guarantee ကို သိမ်းဆည်းခံရမည့်အပြင် ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း တစ်ရပ်လုံးကို “ESE/YESC/ MESC”သို့ အဖိုးစားနား ရယူခြင်းမရှိဘဲ အပြီးအပိုင် လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
 • စာချုပ်အားပြန်လည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း

  ၁၇။ ဤသဘောတူစာချုပ်တွင် ပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များသည် လုပ်ငန်းများ အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဤစာချုပ်ပါ အခြေအနေ များနှင့်မတူသော အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာသဖြင့် စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လာလျှင် ဖြစ်စေ၊ ‌ စာချုပ်ဝင်များ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူ၍စာဖြင့် ရေးသားပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ထိုပြင်ဆင်ချက်များသည် ဤစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်။

 • မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ
  • ၁၈။ (က) မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များဆိုသည်မှာ သဘောဝအလျောက် ကြုံတွေ့ နိုင်သည့် ရေဘေး၊ လေဘေး၊ မီးဘေး၊ မြေငလျင်ဘေးစသည်များအပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုပျယ်ပြယ် ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းစသည်တို့နှင့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်က လိုအပ်သော သတိဝီရိယနှင့် ဆောင်ရွက်စေကာမူ မလွန်ဆန် မကျော်လွှားနိုင်သည့် အလားတူ ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပြီး၊ ယင်းမလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် စာချုပ် ပါ လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေလျှင် စာချုပ်ဝင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တာဝန်မရှိစေရ။
  • (ခ) ထိုသို့ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက ကုမ္ပဏီသည် “ESE/YESC/ MESC”သို့ ယင်းဖြစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် (၁၄)ရက်အတွင်းစာဖြင့်ရေးသား အကြောင်းကြား ရမည်။ “ESE/YESC/MESC” က လက်ခံအတည်ပြုလျှင် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ထိခိုက် သော ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ကုမ္ပဏီအား စာချုပ်ပါ တာဝန်မှ သက်သာခွင့်ပြုရမည်။
 • အငြင်းပွားမှုအားဖြေရှင်းခြင်း

  ၁၉။ ဤစာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက စာချုပ်ဝင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ အငြင်းပွားမှုအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်း၍ မရပါက ဥပဒေနှင့်အညီ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမည်။

 • အကြောင်းကြားခြင်း

  ၂၀။ ဤပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့် အကြောင်းကြားစာ၊ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း ၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် အခြားဆက်သွယ်မှုမျိုးကိုမဆို စာဖြင့်ရေးသား၍ ဤပဋိညာဉ် စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော လိပ်စာများသို့ ပေးပို့ရမည်။ အကယ်၍ စာချုပ်ဝင်တစ်ဦးက လိပ်စာပြောင်းလဲရန် စာရေးသား အကြောင်းကြားလျှင် ပြောင်းလဲ ထားသော လိပ်စာသို့သာ ပေးပို့ရမည်။

  စာချုပ်ဝင်(က)၏အမည် --------------------------------
  လိပ်မူရန် --------------------------------
  လိပ်စာ --------------------------------
  အီးမေး(လ်) --------------------------------
  တယ်လီဖုန်း --------------------------------
  ဖက်(စ်) --------------------------------
  စာချုပ်ဝင်(ခ)၏ အမည် --------------------------------
  လိပ်မူရန် --------------------------------
  လိပ်စာ --------------------------------
  အီးမေး(လ်) --------------------------------
  တယ်လီဖုန်း --------------------------------
  ဖက်(စ်) --------------------------------
 • အထွေထွေ
  • ၂၁။ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒနှင့်အညီဖြစ်စေရေး ကြီးကြပ်နိုင်ရန်အတွက် “ESE/YESC/MESC”နှင့်ကုမ္ပဏီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးစီ ပါဝင် သော ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားရမည်။ ------------မြို့နယ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော “ESE/YESC/MESC”၏ ဝန်ထမ်းများသည် အထက်ဖော်ပြပါ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ စီမံကြီးကြပ်မှုဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သွားရမည်။
  • ၂၂။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် လက်လီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ထပ်ဆင့် ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ စာရင်းဇယားများကို “ESE/YESC/MESC” က အချိန်အခါ မရွေး စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ယင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ၏ လုပ်ငန်းပိုင်း၊ ငွေကြေးပိုင်း၊ စာရင်းပိုင်း၊ ပစ္စည်းပိုင်းစသည်တို့ကို “ESE/YESC/MESC”အပြင် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများနှင့် စာချုပ်ဝင်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက လိုအပ်သည့်အခါ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
  • ၂၃။ အပိုဒ်-၁၀(တ)ပါကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ကို စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက်လျှင် အနည်းဆုံး(၂)ဦးစီ ပါဝင်သော နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ အဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားရမည်။
  • ၂၄။ ကုမ္ပဏီက ဌာနပိုင်ပစ္စည်း အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ခြင်း၊ “ESE/YESC/MESC”၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း များ ကျူးလွန်ပါက အဆိုပါ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုကုမ္ပဏီက “ESE/YESC/MESC”သို့ ပေးလျော် ရမည်ဖြစ်ပြီး ပေးလျော်ခြင်းမရှိပါက တရားစွဲဆို ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • စာချုပ်တရားဝင်အတည်ဖြစ်ခြင်း

  ၂၅။ ဤစာချုပ်သည် အပိုဒ်(၄)ပါကြိုတင်စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပြီး စာချုပ်ဝင်များ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှစ၍ အတည်ဖြစ်စေရမည်။ အထက်ပါ စာချုပ်စည်းကမ်းများအား နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သေချာစွာ နားလည်သဘောပေါက် ကြ၍ ဤစာချုပ်ကို ----------ခုနှစ်၊------------လ၊----------ရက်နေ့၌ အောက်ပါအသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြပါသည်။

  “ESE/YESC/MESC” (ကိုယ်စား) ကုမ္ပဏီ(ကိုယ်စား)
  အမည် အမည်
  ရာထူး ရာထူး
  ဌာန ကုမ္ပဏီအမည်
  လိပ်စာအပြည့်အစုံ
  အသိသက်သေများ
  အမည် အမည်
  ရာထူး ရာထူး
  ဌာန ကုမ္ပဏီအမည်
  လိပ်စာအပြည့်အစုံ
 • နောက်ဆက်တွဲ(က)
  Location Map for Metering Point


  Single line Diagram for Metering Point
 • နောက်ဆက်တွဲ(ခ)
  ဘဏ်အာမခံပေးသွင်းရေးအတွက် ပျမ်းမျှတစ်လစာ ဓာတ်အားရောင်းရငွေ တွက်ချက်မှု
  ကျပ်သန်းပေါင်း
  စဉ် အကြောင်းအရာ လအမည် စုစုပေါင်း တစ်လ ပျမ်းမျှ
  က ဝင်ငွေ
  ဓာတ်အားရောင်းရငွေ
  မီတာဝန်ဆောင်ခ

  မှတ်ချက်။ ။ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့်မြို့နယ်၏ စာချုပ် မချုပ်မီကာလ တစ်နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှ တစ်လစာ ဓာတ်အားရောင်းရငွေအား တွက်ချက်ထားပါသည်။

 • နောက်ဆက်တွဲ(ဂ)
  ကုမ္ပဏီများမှ လစဉ် ပေးပို့ရမည့် စာရင်းများ
  စဉ် ကုမ္ပဏီများမှ လစဉ်ပေးပို့ရမည့်စာရင်း ကုမ္ပဏီများမှ လစဉ်ပေးပို့ရမည့်ရက် မှတ်ချက်
  လစဉ်ပို့လွှတ်ယူနစ်နှင့် မီတာဖတ်ချက်စာရင်း လစဉ် လဆန်း(၇) ရက်
  လျော်ကြေးနစ်နာကြေးလချုပ်စာရင်း လစဉ် လဆန်း(၇) ရက်
  ဓာတ်အားအမျိုးအစားအလိုက် ရောင်းရယူနစ်နှင့် တောင်းခံငွေစာရင်း လစဉ် လဆန်း(၁၀) ရက်
  ပင်စင်ထည့်ဝင်ကြေးစာရင်း လစဉ် လဆန်း(၁၀) ရက်
  ဝန်ထမ်းများ၏ အိမ်လခပေးသွင်းမှုစာရင်း လစဉ် လဆန်း(၁၀) ရက်
  တောင်းခံငွေနှင့်ကောက်ခံရငွေလချုပ် (လျှပ်စစ်ပုံစံ ၂၅၀)လချုပ်စာရင်း လစဉ် (၁၅) ရက်
  ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု အလွှာစာရင်း လစဉ် (၁၅) ရက်
  မီတာသတ်မှတ်ကြေး Infra လချုပ်စာရင်း လစဉ် (၁၅) ရက်
  ကုမ္ပဏီ၏ အရှုံး/အမြတ်စာရင်း လစဉ် (၁၅) ရက်
  ၁၀ ကုမ္ပဏီများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း လစဉ် (၁၅) ရက်
  ၁၁ ကုမ္ပဏီများ၏ လစဉ် ဓာတ်အားခပေးသွင်းမှုစာရင်း လစဉ် (၁၅) ရက်
  ၁၂ လစဉ်ပေးပို့သော စာရင်းများ၏ နှစ်ချုပ် ၆ လ တစ်ကြိမ်
  ၁၃ ကုမ္ပဏီ နှစ်ချုပ်စာရင်း ၁ နှစ် တစ်ကြိမ်
  ၁၄ ကုမ္ပဏီအား ပြင်ပစာရင်းစစ်(သို့) ကုမ္ပဏီ စာရင်းစစ်မှ စစ်ဆေးထားသည့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာနှင့် ပြန်ကြားချက် ၁ နှစ် တစ်ကြိမ်
 • နောက်ဆက်တွဲ(ဃ)

  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လွှဲပြောင်းပေးမည့် မြို့နယ်ရှိ “ESE/YESC/MESC” ပိုင်ဆိုင်သောမြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ယာဉ်များ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ထရန်စဖော်များ၊ မီတာများစသည့် ပစ္စည်းအရပ်ရပ်၏ စာရင်းများ