ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် အကျိုးတူ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သော Franchises ကုမ္ပဏီနှင့်မြို့နယ်များ
စဉ် မြို့နယ် ကုမ္ပဏီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရက်စွဲ
1 ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် City Light Power Electric Co.,Ltd 01-12-2014
2 ဒဂုံ City Light Power Electric Co.,Ltd 01-12-2015
3 ရွှေပေါက်ကံမြို့ City Light Power Electric Co.,Ltd 01-07-2017
4 ကျောက်တံတား အာကာစိုး ကုမ္ပဏီ 01-05-2015
5 သာကေတမြို့နယ် CIC Co.,Ltd 01-05-2015
6 ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ် CIC Co.,Ltd 01-05-2015
7 ရွှေလင်ပန်း ဓနရာဇာ ကုမ္ပဏီ 01-05-2015
8 လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဓနရာဇာ ကုမ္ပဏီ 01-05-2015
9 အင်းစိန် ဓနရာဇာကုမ္ပဏီလီမီတက် 01-03-2016
10 လှိုင် ဓနရာဇာကုမ္ပဏီလီမီတက် 01-03-2016