ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (YESC) ရုံးချုပ်
  • Call Center
  • Lower Kyiminhtdai, Yangon.
  • yesc.ygn@gmail.com

Yesc Call Center သို့ဆက်သွယ်ရန် Hotline No. (1717) သို့ပြောင်းလဲဆက်သွယ်ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။